Om Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) är en rikstäckande paraplyorganisation för shiamuslimska föreningar.

 

 

Riksorganisationens målsättning är att stödja Shiamuslimer bosatta i Sverige med att bevara deras islamiska identitet samtidigt som de integreras i det svenska samhället, och främja sådana förhållanden som gör det möjligt att leva i Sverige i enlighet med islams lära i allmänhet och den shiitiska i synnerhet. ISS vill bevaka shiamuslimers intressen i Sverige och främja en utveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och acceptans. 

 

 

ISS anser att den kulturella, sociala och religiösa mångfalden i Sverige bör tillvaratas som en positiv kraft. Samfundet stödjer och anordnar olika typer av evenemang som inte bara syftar till att öka medlemsorganisationernas kunskap om islam men också det svenska samhällets uppbyggnad. ISS har som målsättning att också vara en informationskanal för den Shiaislamiska tron och på så vis skapa ökad förståelse för islam i det svenska samhället. ISS grundades 1991 och de första medlemmarna var främst shiamuslimer från Irak, Iran, Pakistan och Libanon.

 

 

Under 1990-talet växte medlemsantalet kraftigt på grund av invandring från Irak. Den största medlemsföreningen finns i dag i Svenska Islamiska Unionen i Stockholm. ISS består i dag av 48 medlemsföreningar och antalet medlemmar överstiger i dag 33000.

 

 

ISS är ett av sex Islamiska samfund som ingår i Islamiska samarbetsrådet (ISR). Islamiska Shiasamfunden lägger tonvikten på den grundläggande tron för en muslim:

Tron på Gud, tron på Hans gudomliga budskap i form av den Heliga Koranen och tron på hans budbärare, Profeten Mohammad (fred vare med honom). En shiamuslims dagliga liv innefattar en ständig kontakt med Gud genom de fem dagliga bönerna samt Gudsmedvetenhet i alla aspekter av ens liv.

 

 

Andra viktiga sedvänjor inkluderar fastan i den heliga månaden Ramadan, pilgrimsfärden till Mecka, Islamiska allmosor och avgifter (Zakat och Khums). Viktigt för shiamuslimer är också  högtidlighållandet av Imamernas födelser och bortgång, och särskilt Muharram/Ashura (åminnelse av Imamen Hussein fred vare med honom). 

 

 

Dessa sedvänjor är i enlighet med Koranen och Profeten Mohammads lära samt Profetens närmaste familjemedlemmar och hans utpekade efterträdare.

 

 

Har du frågor eller funderingar om Islamiska Shiasamfunden i Sverige är du välkommen att kontakta organisationen via info@shiasamfund.se eller tel. 08-12146737

 

 

 

 

Islamiska Shiasamfunden I Sverige (ISS)

BOX 690

175 27 Järfälla
 
Tel. 08-12146737
 
 
 
 
 

Relaterade Länkar:

Islamiska Shiasamfunden i Sverige publuicerar sin principdeklaration