Inse vikten av härlighetens månad!

Hadither om fastan

Profeten (s): Den som under fastan inte bevakar sin tunga från att ljuga och som inte avstår från illgärningar har inte respekterat sin fasta. Allah accepterar inte blotta avhållsamheten från maten.

 

Profeten (s): När du fastar bör du också avstå från att tala illa om någon, inte heller bör du vara grov och högljudd. Om någon talar illa om dig eller försöker provocera dig att grälas, besvara inte honom utan meddela honom att du fastar.

 

Profeten (s): Den som läser en koranvers under denna månad får motsvarande belöning av att ha läst hela Koranen under de övriga månader.

 

Imam Jafar as-Sadiq (a): Den dag man fastar får inte vara lik en vanlig dag. När man fastar måste även alla våra sinnen, ögonen, öronen, tungan, händer och fötter vara fastande. 

 

Imam Muhammad al-Baqir (a): O Jabir! Den som under månaden ramadans dagar fastar, står upp för bön under delar av natten, kontrollerar sina begär och känslor, hålla tungan i styr, hålla blicken neråt, inte såra andras känslor, befrias från sina synder lik den dagen han föddes.

 

Imam Ali (a): Den fastande personens sömn är dyrkan, hans tystnad är förhärligande (av Allah), hans åkallan är besvarad och hans [goda] handlingar är flerdubblade.

 

Imam Ali (a): Den fastande personens bön vid brytningen av fastan är aldrig avslagen.

 

Profeten (s): Den som förhindras från maten han gillar på grund av sin fasta, kommer Allah att ge från himmelns mat och dess drink.

 

Imam Jafar as-Sadiq (a): Det finns två nöjen för en fastande person, den ena när han bryter sin fasta, och det andra när han möter sin Herre.

 

Profeten (s): Olycklig är den person som är berövad Allahs förlåtelse under denna stora månad (ramadan).

 

Imam Jafar as-Sadiq (a): Fastan är ett skydd mot elden [under domedagen].

 

Profeten (s): Fasta, då kommer ni att vara friska.

 

Profeten (s): Om folk förstod månaden ramadans fördelar skulle de önska att den varade under hela året.

 

Profeten (s): Den som inte är förlåten under månaden ramadan, i vilken månad då kan han bli förlåten?

 

 

 

 

Profetens tal inför månaden ramadan:

O människor! Allahs månad har kommit med välsignelser, barmhärtighet och benådning. I Guds ögon är denna månad den bästa av alla månader, dess dagar är de bästa bland dagarna, dess nätter är de bästa bland nätterna och dess timmar är de bästa av timmarna. Under denna månad har ni inbjudits till Guds gästfrihet och fått vara de som Gud hedrat.

Era andetag är likvärdig förhärligande[av Gud], er sömn är dyrkan. Era handlingar accepteras och er åkallan besvaras.

Åkalla därför er Herre med ärliga intentioner och rena hjärtan att hjälpa er att upprätthålla fastan och att läsa Hans Skrift. Eländig, helt eländig är den person som berövas Allahs nåd under denna stora månad. Låt hungern och törsten under dess dagar påminna er om domedagens hunger och dess törst. Skänk allmosor till de fattiga och eländiga bland er, högakta de äldre, förbarma er över minderåriga. Skydda era tungor[från vad de inte får uttala], sluta ögonen för det som ni inte tillåts att åskåda och öronen för det som ni inte tillåts att höra. Var kärleksfulla mot de andras föräldralösa för då [kommer andra] att visa kärlek mot era föräldralösa.      

Lämna era synder och vänd er tillbaka till Allah. Lyft era händer åkallande Honom under era bönestunder. Dessa är visserligen de bästa timmarna under vilken Allah ser med barmhärtighet mot sina tjänare. Han svarar dem om de viskar till Honom och accepterar om de ropar på Honom och ger om dem om de ber Honom.

O människor era själar är bundna av era gärningar, befria de därför genom nådevädjan. Era ryggar är tyngda av era laster så underlätta för de genom varaktiga nedfallanden med pannan mot marken. Och var säkra att Allah har svurit vid sin storhet att inte plåga dyrkarna, de nedfallande med pannan mot marken och inte förskräcka de med elden den dag då mänskligheten uppstår för allvärldens Herre.

 

 

Ramadans checklista

De flesta har en lista över objekt som de behöver under en resa för att kunna kontrollera att de verkligen har fått med sig allt resan kräver. Checklistan är för att man inte skall glömma något som skulle förstöra ens resa. Resan är oftast spännande och resenärer vill givetvis maximera sin njutning.

För den troende är månaden ramadan en andlig resa som fortlöper under en hel månad. Hennes mål är Gud, Allah som hon vill komma att närma sig till. På vägen möter hon många hinder och attraktioner som kan hindra eller försvåra hennes färd. För att se till att hennes färd är lyckad och progressiv behöver hon många förberedelser vilka innebär att hon åtminstone måste säkerställa innehavet av den nödvändiga utrustningen för resan.

Följande är några av de nödvändiga angelägenheterna för en troendes resa mot Allah, inte minst under denna heliga månad.

 

 

 

 

Förväntansfull och entusiastisk

En troende ser fram emot och längtar efter månaden ramadan. Hans ande är blomstrande av glädje då månaden inträder. Med all iver och lycka försöker han utföra Allahs påbjud, med hoppet att uppnå Hans välbehag. Glad är han när månaden inträder och sorgsen när dess dagar avtar. 

 

 

Planera och ta vara på din månad

En lyckad färd under dessa heliga dagar kräver att vi avsätter mer tid än normalt för dyrkan och böner. En troende minskar arbetet om möjligt och skär ned på andra aktiviteter. Detta eftersom denna speciella tid då vi har en stor chans att få Guds välsignelser är begränsad. Därför är det naturliga för varje troende att planera och schemalägga dagen med fokus att nyttja så mycket gott hon kan.

 

Ha en bra Koran översättning om inte du kan arabiska

En viktig del av bönestunderna under ramadan inkluderar regelbundet koranrecitation. En hadith berättar att ramadan är Koranens vår. Att förstå Allahs ord och begrunda det bör vara det mest förekommande dagliga aktiviteten under den heliga månaden. En troende bör se till att ha en Koran på sitt språk, om hon absolut inte kan arabiska, översättning bör vara sådan att hon kan förstå. Om tiden tillåter, bör han också studera korantolkningar. Det är också viktigt att ha korrekta böcker för vilka psalmer, böner och handlingar som bör utföras under denna månad.

 

Donera till välgörenhet

Ramadan är den bästa tiden för den som vill donera för Guds skull. Att mata de hungriga eller hjälpa de behövande är bland handlingar som utlovas stora belöningar, särskilt under den heliga månaden. Den troende kontrollerar hur mycket han har råd att skänka och väljer en välgörenhets organisation som han skickar sin donation till. Detta är en rekommenderad välgörenhet, skiljer sig från den zakatul fitra som är obligatorisk vid högtiden i samband med att månaden avslutas. Hadithen berättar att allmosor svalnar Guds vrede och tilldelar donatorn många välsignelser. Under denna månad multipliceras belöningen för varje god handling.

 

Bestäm dig att avstå från synd

Den islamiska fastan är inte enbart avhållsamhet från mat och dryck utan också att hålla sig bort från alla synder. Under denna heliga tid fastar också den troendes kroppsdelar från att utföra något som kan misshaga Allah. En troende besluter sig att undvika alla synder som han vanligen begår och planerar att hålla sig borta från dem under månaden. Denna medvetna förberedelse för ett krig mot synder är en mycket nödvändig strategi som den troende måste ha under sin heliga färd.

 

Önskan att hjälpa andra

I sin predikan vid den heliga månadens begynnelse berättade Profeten (s): ”Allah underlättar domedagen för den som lättar arbetet för sina anställda under denna månad.” Detta gäller inte bara för arbetsgivarna utan har en vidare tillämpning. Var och en har chansen att hjälpa: föräldrar, syskon, släktingar, vänner osv. Dessa dygdiga handlingar underlättar andra individers laster och leder till vänliga och tillgivna relationer. Samarbete och handräckning mellan människorna är något mycket älskad av Allah.

Dessa och andra liknande viktiga punkter är nödvändiga för en lyckad andlig färd under ramadan. Varje troende måste förbereda sig själv i den mån möjligheten ges att rädda sig själv innan tillfället försvinner. Det är en stor förlust för den troende som ser välsignelsens och barmhärtighetens månad passera utan att ha fått förlåtelse för sina synder, eller vunnit Allahs välbehag, eller fått någon av de belöningar som Han skänker rikligt under välsignelsens månad. För att undvika ett sådant elände är det nödvändigt att hålla sin checklista regelbundet uppdaterad.

 

 

Att söka Guds närhet

Det yttersta målet för en troende är att komma närmare sin Skapare och inte en speciell position hos Honom. Det är den omhuldade mål och hopp för alla dem som älskar Allah. Livet som helhet utgör resan mot detta mål. Varje god handling som utförs är ett steg framåt i rätt riktning. Människan har fått detta världsliga liv som en möjlighet att uppnå Guds välbehag, att tjäna och åkalla Honom och uppnå därmed närhet till Honom.

Koranen berättar om de egenskaper som de saliga troende besitter:

 

DET SKALL gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, som gör en insats för hjälpen till de behövande, som håller sina begär i styr (23:1-5 Bernströms översättning)

Troende är enbart de som bävar i sina hjärtan då de hör Guds namn nämnas, och som känner sig stärkta i tron då de hör Hans budskap läsas upp, och som litar helt till sin Herre, (8:2 Bernströms översättning)

 

Följande Hadithe Qudsi visar hur nära och innerligt relationen mellan Allah och människan kan vara. Allah säger: När jag finner att en person ständigt ihågkommer mig, tar jag hand om hans affärer… talar med honom och blir hans förtrogne vän.

När jag vet att min tjänare är ofta engagerad i att minnas mig, låter Jag honom längta efter att be och förtrodd tala till mig. När min tjänare blir en sådan hindrar Jag honom från något fel när han ämnar göra det. Sannerligen är dessa mina vänner. Om Jag åsyftar att förstöra jorden och straffa dess invånare, kommer Jag att avstå förstörelse och straff för dessa individers skull.

Varför skulle en troende söka Allahs närhet? Följande är några orsaker och fördelar med en sådan strävan:

 

1. Allah är barmhärtig och älskar sin skapelse

Det finns ingen som älskar människan mer och bryr sig mer om hennes behov än sin Skapare. Trots det tror många människor att Gud är strikt och ålägger oss många påbjud och straffar våra överträdelser, vilket är en stor missuppfattning. Allah älskar människan som är det bästa av skapelsen och vill ha det som är till hennes gagn.

En dag medan Profeten (S) gick med sitt sällskap såg de en fågelhona som matade sina ungar i boet med maskar. Honans kärleksfulla och milda beteende uppmärksammade följeslagarna. Profeten (s) log och sade, "Är ni förvånade över den kärlek som fågelmamman har för sina ungar? Låt mig meddela er att Allah älskar människan sjuttio gånger mer än denna mamma!"

Eftersom Allah älskar människan, har Han skänkt henne många favörer som hon får i denna värld. Bland dessa välsignelser är den vägledning, inklusive föreskrifter som människan behöver för vägledning och en trygg framgång i båda världarna. Han har lovat en stor belöning för dem som lyder dessa föreskrifter och straff för dem som trotsar dessa lagar. I sin oändliga nåd har den Allsmäktige lovat att åtminstone tiodubbla belöningen för goda gärningar medan straffet för en synd är ett motsvarande straff. Han har beordrat änglarna att registrera en god handling så snart individen har ämnat handla, medan en dålig handling registreras först när den är genomfört. En synd raderas vid omvändelse därför uppmuntrar Allah oss att omvända oss till Honom och söka nåd och bli därmed lyckliga. Våra böner och dyrkan påverkar inte Honom då Han inte är i behov av något. Men varje handling påverkar oss och vår status hos Honom, och följaktligen vår position i den eviga världen.

Det är ett naturligt drag hos människan att dras till den som älskar henne. Hon vill vara nära den som älskar henne och njuta av ett kärleksfullt förhållande. Känslan av att veta att man är älskad ger stor frid och glädje till det mänskliga hjärtat. Vad mer kan människan begära än att vara älskad av Skaparen som ensam styr universumet och har kontroll över alla ting? Han uppmanar människan till sig och erbjuder henne kärlek och barmhärtighet. Olycklig är individen som inte känner av den stora dragningskraften i Allahs kärlek och inte söker Hans närhet vilken lindrar det dagliga livets plågor.

Följande hadith från imam Ali (a) berättar om den kärlek och barmhärtighet Allah har för människan: Gud är mer barmhärtig mot er än vad ni är mot er själva.

 

 

2. Det är den enda prestation som kommer att ge sann frid och lycka

Människor försöker på olika sätt att uppnå lycka. Vissa anser att uppnå detta mål är genom rikedomen varför de ägnar livet åt att bli förmögna. Andra försöker bli lyckliga genom ett bra jobb eller en hög position i samhället, därav deras ansträngningar att säkra ett prestigefyllt jobb. Men de flesta människor upptäcker att dessa framgångar inte kan tillfredsställa deras mänskliga hjärta eller fylla dess tomhet.

Den moderna världen strävar eskalerande för att nå materiell framgång och tillgång till alla former av bekvämligheter som människan kan nyttja. I denna obetänkta kapplöpning har människan kommit bort från sig själv och sin väg till sann lycka. Detta förklarar de tilltagande mentala problemen som världen i synnerhet den moderna världen uthärdar.

 

 

[Imam Ali Centrets tillägg: Hjärtat kommer inte att känna lycka förrän det är fyllt och det kan inte fyllas då det är oändligt tomt. Därför märker människan som försöker fylla tomheten med olika världsliga ting att hon känner den plågande tomheten vara kvar. Detta beror på att hjärtats tomhet endast kan fyllas med något som är evigt och oändligt, vilken är Gud.]

 

 

Sann lycka kommer från tron ​​och kärleken till Gud som skapade oss. Allah den upphöjde säger i den heliga Koranen: klarligen genom Guds erinran tryggas hjärtan (13:28).  Imam al-Sadiq säger: Lycka och frid uppnås genom att vinna Guds välbehag och visshet (i tron på honom).

Tro och tillit till Allah är en försäkran om ett stöd som aldrig avtar. Med denna försäkran känner människan sig aldrig ensam. Hon känner en ständig sinnesfrid oavsett omständigheterna som hon går igenom. Ingen materiell egendom eller social ära kan erbjuda människan det osvikliga stödet.

 

 

3. Det kommer att garantera framgång i denna och den nästkommande världen

Ett framgångsrikt liv är det som har fullgjort syfte med dess tillkomst. Människan har skapats för att känna den Allsmäktiges storhet och dyrka Honom. Den människa som söker närhet till Allah och uppnår en viss grad av det, har uppfyllt syftet bakom hans skapelse.

Allah beskriver hur en verklig framgång ska uppnås genom Hans välbehag. Han säger:

 

Ge till den nära anförvanten vad han har rätt att vänta och ge [till] de behövande och [till] vandringsmannen; detta är det bästa för dem som vill vinna Guds välbehag och det skall gå dem väl i händer! (30:38 Bernströms översättning)

 

Endast Allah kan ge framgång i båda världarna. Den som förlitar sig helt på Honom och hoppas bara på Honom, kommer att uppnå vad han eftersträvar här i världen liksom i livet efter detta.

 

 

Hur söker man Guds närhet?

För att uppnå Guds närhet använder en troende olika medel. Några av dessa inkluderar: att läsa och förstå den heliga Koranen, ständigt åkalla Gud och söka Hans nåd.

 

Den önskade närheten under ramadan

Den eftertraktade andliga resan sker intensivt under månaden ramadan. Genom att öka sina bönestunder försöker en troende under denna månad att minska det stora avståndet mellan sig och Gud. Det gudomliga löftet om extra belöning och barmhärtighet från Allah under denna månad uppmuntrar fler goda gärningar och ökar Guds erinran. Detta lyfter en troende till en mycket nära relation till Gud.

 

 

Källa:

Artikeln är hämtad från al-islam.org , org: Understanding the Month of Glory

Översättning av imam Ali center - Sweden.