Imam Sadiqs (fvmh) moraliska rekommendationer till sina följare

Från boken Beheshte Kafi, skriven av den kända islams skriftlärde Kulayni (fvmh) – tradition 1:

 

Det har återberättats från Ismail ibn Jabir att Imam Sadiq (fvmh) skrev detta brev till sina kompanjoner och beordrade dem att lära ut det till varandra, spendera tid för det, analysera det och utföra det som står i det. Var och en av dem hängde även upp en version av brevet vid deras böneplats i deras hus och varenda gång de bett färdigt kollade de i den. Ismail ibn Mukhallid Sarraj sa: ”Imam Sadiq (fvmh) skickade detta brev till sina kompanjoner:

 

 

 

 

”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn,

Be er Herre om god hälsa och sök lugn, fred och stillhet! Var anständiga och anspråkslösa och håll er borta från det som de goda människorna innan er höll sig borta ifrån! Visa tolerans gentemot falskhetens folk och uthärda deras förtryck mot er! Må ni inte hamna i konflikt med dem! Var fromma mellan er och Gud vid samlingar och diskussioner med dem! Observera förställning (Taqiyyah) om det inte finns någon annan utväg när ni umgås och diskuterar med dem, eftersom Gud beordrat er att göra det i deras sällskap. När ni blir tvingade att umgås med dem kommer de utan tvekan att skada er och ni kommer att finna fulhet i deras ansikten. Om Gud inte eliminerar deras ondska från er kommer de att angripa er.

 

Den fientlighet och pessimism som de har mot er i sina hjärtan är mer än det som de tydliggör. Era och deras samlingar är likadana, men era och deras själar är separerade och blir inte familjära med varandra. Ni kommer aldrig att gilla dem och de gillar inte er heller. Men Gud hedrar er för att ni går sanningens väg och har skänkt er upplysning om den. Men Han har inte gjort dem lämpliga för sanningen. Visa tolerans gentemot dem och ha tålamod med deras ondhet. Detta är samtidigt som de inte vill komma överens eller har tålamod med er. Deras list är djävulska tankar, som de får från varandra och ger till varandra. Om Guds fiender kunde skulle de helt visst hindra er från sanningen, men Gud skyddar er från dem. Frukta således Gud och tala inte förutom i gott! Håll er undan från att tala lögn, förtal, synd och skapa fiender, eftersom om ni skyddar era tungor från det som Gud inte tycker om och förbjudit för er kommer det vara bättre för er hos er Gud, istället för att ni besmutsar era tungor. Eftersom besmutsning av ens tunga med det som Gud inte gillar och förbjudit för er kommer att vara förintande för tjänaren hos Gud och ge upphov till Guds fientlighet, dövhet, blindhet och oklarhet på domedagen. Gud har sagt följande om hycklarna:

 

صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ»  و «وَ لا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ»»

 

”döva, stumma och blinda finner de ingen väg tillbaka.”[1] och ”ingen kommer att tillåtas urskulda sig.”[2]

 

Håll er borta från att utföra någonting som Gud förbjudit för er! Var tysta förutom gällande det som Gud den Store belönar er för i det kommande livet! Säg Tahlil (Det finns ingen gud utom Gud), Taqdis och Tasbih (Prisad vare Gud) och prisa Gud mycket och begråt vid Hans dörr och fatta intresse för det som finns hos Honom, gott som ingen kan värdera och nå essensen av! Akta era tungor för det som Gud förbjudit för er och tala inte osanning, eftersom dess yttrare kommer att vara i elden för evigt! De är just de som dör i detta tillstånd och inte återvänder till Gud i ånger och tvättar sina händer ifrån det.

 

Åkallelse är ett måste för er, eftersom muslimer har inget bättre medel än åkallan, att fatta intresse mot Gud och lamentering vid Hans tröskel för att nå sina behov hos Honom. Fatta intresse för allt som Gud uppmuntrat er till och svara på allt det som er Gud kallat er till så att ni ska finna seger och räddning från Guds straff. Må det inte hända att ni blir förtjusta i någonting som Gud förbjudit för er! Gud kommer att hindra den som bryter mot Guds röda gränser i denna värld från paradiset, himmelska välsignelser och njutningar, bestående frikostighet och evigt himmelskt liv.

 

Ni ska veta att ve är över den som tänker i onda banor, om olydnad till Gud, att begå synd, är ute efter värdsliga njutningar, föredrar att bryta mot Guds röda gränser och prioritera det mer än eviga himmelska välsignelser, njutningar och värdighet. Sådant elände och olycka [de utsatt sig själva för] och sådan dålig situation de är i hos Gud på återuppståndelsens dag! Vid Gud, sök skydd hos Gud för att Han ska skydda er för evigt, att ni inte blir som dem (de obotliga syndarna) och att Han inte ska pröva er såsom Han prövar dem! För oss och för er finns ingen makt utom hos Honom.

 

Å grupp av vägledda människor, frukta Gud! Om Gud fulländar den välsignelse som Han gett er, kommer Han inte att fullborda den förutom att Han skickar den till er såsom Han skickade den till de rättfärdiga människorna innan er. Han kommer att pröva er i liv och förmögenhet så att ni kommer att höra mycket irritation från Guds fiender. Ha tålamod och var rättvisa mot er själva! Ha tålamod till den grad att de förnedrar er, visar fientlighet mot er och förtrycker er! Sök Guds tillfredsställelse och den kommande världen till den grad att ni sväljer er ilska vid Guds fienders irritation, att de anklagar er för lögn gällande er tro på sanningen, är fientliga mot er och bär på hat inom sig p.g.a. det! Ni måste ha tålamod med allt detta! Exemplet på allt detta är just det som Gabriel uppenbarade för Profeten (fvmh) i Guds Bok:

 

«فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ» و

«وَ لَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَلی ما کُذِّبُوا وَ أُوذُوا»

 

”BÄR [Muhammad, motgång och oförrätt] med tålamod, liksom sändebuden [före dig] – män, fasta i sina föresatser – bar [allt] med tålamod; och begär inte att förnekarna genast skall [straffas]!…”[3]

 

och ”Profeter före dig har kallats lögnare och de bar alla anklagelser och förolämpningar med jämnmod…”[4]

 

Sannerligen lögnförklarades och irriterades Guds Sändebud och sändebuden innan honom, och de hade tålamod med detta. Om det glädjer er är Guds dom över dem precis som Hans dom var över dem vid skapelsens begynnelse. Ja! Skapelsens begynnelse är förflutet i Guds kunskap. Ja! Skapelsens begynnelse är gentemot en förnekelse som passerat i Guds kunskap, och Han har skapat dem (förnekarna) för detta och gentemot de som Koranen nämnt och sagt:

 

«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ»

 

”Vi gjorde dem till ledare som leder [andra] till helvetet…”[5]

 

Reflektera därmed över detta, acceptera det och ignorera inte det, eftersom den som ignorerar denna fråga och liknande frågor som Gud talat om i Sin Bok – inkluderande Guds befallningar och Hans förbud i att lämna Guds religion och att begå synder som ger upphov till Guds ilska – kommer att hamna i helvetets eld.”

 

Och han sa: ”Å grupp av välsignade och segerrika! Helt visst har Gud fulländat den godhet som Han gav till er, och ni ska veta att det inte är så att någon av Hans skapelser ska ta emot religionens lagar utefter lustar, smak, egen åsikt eller jämförelse i Guds kunskap och enligt Hans befallning. Gud sände ned Koranen och talade om alla angelägenheter i den och Han har valt ut en speciell grupp av personer för Koranen och för att lära sig om den. För de som Gud gett Koranens kunskap till är det inte tillåtet att tolka den utefter deras egna tycken, röstning eller jämförelse, eftersom Gud har gjort dem oberoende i en handling som Han gett dem och bara till dem, och gett dem värdighet. Precis dessa är Ahl al-Dhikr som Gud beordrat folket att ställa frågor till. De är de som vägleder korrekt när någon frågar dem om någonting med hänsyn till att det passerat i Guds kunskap. Då måste den som ställt frågor bekräfta dem och följa dem. De kommer då att ge till personen ifrån Koranens kunskaper i sådan grad att den finner vägen till Gud och alla vägar till sanningen. De, som Gud ärat med kunskap och placerat kunskap hos, är de som ingen ska avstå från att fråga eller vända ryggen till.

 

[De som vänder ryggen till dem] är de olycksaliga i Guds kunskap. De är de som vänder ryggen till att ställa frågor till Ahl al-Dhikr, som Koranens skänkt kunskap till, placerat kunskap hos och förklarat det vara obligatoriskt att ställa frågor till[6]. De är just de som handlar utefter sina lustar, smak, röstning och jämförelse tills Satan finner väg till deras inre, eftersom de ansett troende vara förnekare i Koranens kunskap och ansett vilseledda vara troende i Koranens kunskap, och de har förklarat många tillåtna spörsmål vara förbjudna och många förbjudna spörsmål vara tillåtna. Detta är den grundläggande produkten av deras lustar och begär. Guds Sändebud gav råd till dem innan sin död, och de svarade följande gentemot det: ”Efter att Gud, den Allsmäktige och Glorifierade, förde Guds Sändebud ifrån oss är det tillåtet för oss att göra det som folket vill, även om folkets handlingar går emot Guds och Hans Sändebuds vilja. Nu har Gud tagit Profeten, som gett råd till oss och beordrat oss, ifrån oss.” Ingen är mer vilseledd och ingens vilseledelse är mer uppenbar än den som väljer denna metod och tänker för sig själv att denna handling är tillåten. Vid Gud [svär jag] att det är Guds rättighet över folket att de ska lyda Hans order och följa Honom under Muhammeds (fvmh & hans familj) livstid och efter hans död. Kan någon av dessa Guds fiender, som accepterade islam samtidigt som Muhammed (fvmh & hf), tro att Profeten agerade utefter sitt eget tal, åsikt och jämförelse [som gick emot Guds vilja] (rent teoretiskt)? Om personen säger ja har den tillskrivit Gud lögn och hamnat i djup vilseledning. Om fienden säger nej ska ingen handla utefter sitt tycke, lust och jämförelse, och den personen har då talat mot sig själv och den är bland de personer som tror att Gud inte lyds eller följs efter Guds Sändebuds (fvmh & hf) död. Gud säger:

 

«وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ»

 

”Muhammad är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Gud någon skada. Men Gud skall belöna dem som visar tacksamhet.”[7]

 

Detta är för att ni ska veta att Gud lyds och följs under Muhammeds (fvmh & hf) livstid och efter hans död, och på samma sätt som ingen bland folket kunde handla i kontrast till Muhammed (fvmh & hf) utefter sina lustar, tycken och jämförelse under Muhammeds (fvmh & hf) livstid, har den inte rätt att handla utefter sina lustar, tycken och jämförelse.”

 

Och han sa: ”Lyft inte era händer mer än en gång i bönen för Takbirat al-Ihram, eftersom folket känner igen er för detta. Och ingen styrka eller makt finns utom hos Gud.”

 

Och han sa: ”Be mycket vid Guds tröskel eftersom Gud tycker om den troende som ber vid Hans tröskel, och Gud har lovat att svara Sina troende tjänare. Gud gör de troendes böner till en del av deras handlingar på återuppståendelsens dag och utökar [för dem om det de bett Honom om] i paradiset. Bevara därmed Gud mycket i minnet så mycket ni kan, vid varje timme av alla timmar, natt eller dag, eftersom Gud har beordrat att ni ska bevara Honom i minnet[8], och Gud minns även den troende som minns Honom. Ni ska veta att Gud inte minns Sina troende tjänare utan att Han minns dem till deras fördel.

 

Sträva därmed för att dyrka Honom, eftersom allting förses ifrån Gud vid strävan i lydnad till Honom och även att man håller sig undan från de öppna och hemliga handlingarna som Koranen förbjudit. Gud säger:

 

«وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ»

 

”Men avhåll er från att synda, oavsett om synden begås öppet eller i hemlighet…”[9]

 

… och ni ska veta att Gud förbjudit allt som Han beordrat att man ska undvika. Följ Profetens (fvmh) läror, befallningar och metoder och handla utefter det! Följ inte era egna tycken och åsikter så att ni går vilse, eftersom det mest vilsna folket hos Gud är de som följer sina egna tycken och åsikter, som saknar vägledning från Gud. Var goda mot varandra så gott ni kan, eftersom om ni är goda mot varandra har ni varit det mot er själva, och om ni begår ont har ni gjort det mot er själva. Var toleranta mot folket och bli inte kontrollerade av dem så att ni blir slavar.

 

Håll er borta från att svära mot Guds fiender när ni hör svordomar, eftersom de kommer då att svära mot Gud utav ignorans. Det är lämpligt att ni vet vilket straff som finns för svordomar mot Gud. Helt visst har den som svurit mot Guds vänner svurit mot Gud. Vem är mer förtryckande inför Gud än den som ordnar medel för att svära mot Gud och Guds vänner? Följ således Guds lagar lugnt! Ingen styrka eller makt finns utom hos Gud.”

 

Han sa även: ”Å den grupp vars angelägenheter Gud beskyddar, vänd er mot den Heliga Profetens (fvmh & hf) läror och metoder och Imamernas läror! De är vägledare från Profetens (fvmh) familj efter honom. Den som handlar utefter det är säkerligen vägledd, och den som lämnar det och vänder sig ifrån det vilseleds. Eftersom de är just de som Gud beordrat att man ska lyda och vara vän och lojal mot. Vår fader, den Heliga Profeten (fvmh), sa:

 

”Den som kontinuerligt utför någonting i följnad av [mina] läror och traditioner är bättre och nyttigare för den, även om det är lite, än att sträva mycket i påhitt och att följa sina lustar. Helt visst är det vilseledelse att följa sina lustar och påhitt utan Guds vägledning. All vilseledning är påhitt, och allt påhitt [i religionen] är eld. Ingenting kan nå Gud förutom genom lydnad till Honom, att ha tålamod och vara tillfreds, eftersom att ha tålamod och vara tillfreds är även en befallning från Gud.

 

Ni ska veta att ingen av Guds tjänare har tro förutom att den är tillfreds med det som Gud gett den, även om den gillar det eller inte. Gud ger endast det som är lämpligt och bra för den som är tålmodig och tillfreds, även om den gillar det eller inte. Ta hand om era böner, speciellt middagsbönen (Zohr, eller solnedgångsbönen Maghrib), eftersom Gud har beordrat er och alla troende före er i Koranen att be den. Ni ska vara vänliga mot muslimer, eftersom den som föraktar dem och beter sig arrogant mot dem har helt visst distanserat sig långt ifrån Gud, och Gud kommer att förnedra den och vara illvillig mot den. Vår fader, den Heliga Profeten (fvmh), sa:

 

”Min Herre har beordrat mig att vara vänlig mot fattiga muslimer, och ni ska veta att Gud kommer att vara illvillig mot den som föraktar en muslim tills folket också blir illvilliga mot den. Gud kommer att vara mer illvillig mot den. Ni ska inte frukta de mänskliga djävularna och deras illfundigheter, och det ska inte hindra er från att hjälpa sanningen, som er Herre gett er speciellt. Ersätt ont med vad som är bättre mellan er och dem, och sök Guds tillfredsställelse med denna handling i lydnad till Honom. Det finns ingenting gott hos dessa djävular.

 

Det är inte tillåtet för er att avslöja Guds religions principer för dem, eftersom om de tar emot någon punkt gällande den blir de era fiender och kommer då att arbeta mot er, kämpa för er förintelse, opponera sig mot er för allt dåligt ni har och inte ge er någon rätt i de syndiga människornas regering. Lär känna er position mellan er och falskhetens folk, eftersom det är inte lämpligt för sanningens folk att hamna på falskhetens folks position, så att inte Gud ser på sanningens folk som Han gör på falskhetens folk. Hur har de inte erhållit detta tal från Gud i Koranen?

 

«أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ»

 

”Eller skulle Vi behandla dem som tror och lever rättskaffens på samma sätt som dem som stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv? Skulle Vi behandla de gudfruktiga på samma sätt som dem som har sjunkit djupt i synd?”[10]

 

Anse er position vara högre än falskhetens folk och placera inte Gud, er Imam och religion hos falskhetens folk, för då kommer ni att förarga Gud och ni kommer att gå under. Därmed, å folk av godhet, ignorera inte Guds befallning och befallningen från de som beordrar om lydnad till Honom så att Gud omvandlar era välsignelser [till det sämre]!

 

Älska den som har eran egenskap för Guds skull och ta dennes motståndare till fiender, och var vän med de som är på samma nivå [som er] och var vänlig mot dem, och undanhåll det från de som är fientliga mot er och attackerar er! Detta är vår tradition, som Gud lärt oss. Ta emot den, förstå den, använd era intellekt när den praktiseras och ignorera den inte! Ta emot det som är i enlighet med er vägledning och lämna det som är i enlighet med era lustar och begär!

 

Ingen tjänare ska vara högmodig gentemot Gud, och ni ska veta att om någon tjänare är högmodig gentemot Gud så har den varit högmodig gentemot Guds religion. Gå således på Guds raka väg och gå inte bakåt så att ni inte förlorar! Må Gud skydda oss och er från högmod! Ingen makt eller styrka finns utom hos Gud.”

 

Han sa även:

 

”Om en tjänare skapats som en troende i skapelsens grund kommer den inte att dö förrän Gud visar ondska för den som ont och håller den borta från det. Den som Gud fått ont att vara otrevligt för och hållt den borta från kommer att bevaras från högmod, få det enkelt, få bättre uppförande, bli glad och värdighet, lugn och kyskhet kommer att dyka upp hos den och den kommer att undvika det som orsakar Guds vrede. Gud kommer att skapa vänskap med folket, tolerans mot dem, gott uppförande och att fientlighet mot folket utelämnas åt den som försörjning, och den kommer sedan aldrig att vara drabbas av det onda.

 

När Gud skapat en tjänare som en förnekare i skapelsens grund kommer denne inte att dö förrän Gud gör ondska älskvärt för den och få den att komma när det (p.g.a. att den av fri vilja valt att göra det). Eftersom den tycker om ondska drabbas den av högmod och egoism, och dennes hjärta blir hårt och den får dåligt uppförande och dennes sedeslöshet kommer att synas, dennes blyghet kommer att vara liten. Gud kommer att avslöja dennes hemlighet. Den kommer att begå förbjudna handlingar och inte ångra sig för det. Den kommer att synda mot Gud och bli hatisk mot lydnad till Gud och dess folk. Vilket stort avstånd det är mellan en troende och en förnekare!

 

Be Gud om god hälsa och sök det vid Hans tröskel! Ingen styrka eller makt finns utom hos Gud. Var tålmodiga vid missöden i denna värld, eftersom kontinuerligt missöde och svårigheter i denna värld, i lydnad till Gud och kärlek till Honom och de som Gud beordrat att man ska älska, har ett bättre slut i denna och nästa värld än denna världs lockelser, även om välsignelser, välstånd och välfärd är kontinuerligt i olydnad till Gud och kärlek till de som Gud förbjudit kärlek till, eftersom Gud har beordrat kärlek till de Imamer som nämnts i Koranen:

 

«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا»

 

”och Vi gjorde dem till ledare som vägleder [människorna] enligt Våra befallningar…”[11]

 

Och de är precis de som Gud beordrat lojalitet och lydnad till. De som Gud förbjudit lojalitet och lydnad till är precis de vilseledande ledarna som Gud låtit[12] regera över Imamerna från Muhammeds (fvmh) familj och Guds representanter. De syndar mot Gud och Hans Sändebud då de regerar tills befallning om deras bestraffning verkställs. Var med Muhammed (fvmh) och profeterna innan honom innan straffet över dem äger rum! Reflektera därmed över det som Gud talat om i Koranen om Hans profeters och deras troende följares svårigheter! Be sedan Gud om att Han skänker er det tålamod som Han skänkt dem i lyckliga och olyckliga stunder och svåra och bekväma stunder!

 

Må ni inte hamna i bråk med falskhetens folk och söka strider mot dem! Må ni ta del av de rättfärdigas vägledning, värdighet, lugn, tålamod, ödmjukhet, avhållsamhet från Guds förbud, lojalitet och strävan i att attrahera Guds tillfredsställelse med handlade i lydnad till Honom, eftersom om ni inte gör det kommer ni inte att uppnå positionen som de rättfärdiga innan er nådde.

 

Ni ska veta att om Gud vill en tjänare något gott vidgar Han dennes bröst för acceptans av islam. När Han har skänkt tjänaren denna välsignelse får Han den att tala sanning och att fatta tycke om det och handla utefter det. När Gud samlat allt detta åt tjänaren har dennes islam [och religion] nått perfektion. Om den dör i detta tillstånd har den dött som en sann muslim. Om Gud inte vill Sin tjänare gott lämnar Han den åt sig själv bedrövad och längtansfull. Om Han även fått den att inte tala sanning (med dennes fria vilja), kommer den att inte tycka om sanningen. När den inte tycker om sanningen ger Gud inte den chansen att handla i enlighet med den. När detta tillstånd ägt rum [och fortsätter] tills den dör kommer den att vara en hycklare inför Gud. Att den talat sanning, samtidigt som Gud inte välsignat den med att tycka om det och handla utefter det, blir ett bevis över den.

 

Frukta Gud [och avhåll er från synd] och be Honom om att era bröst vidgas för accepterande av islam (underkastelse till Gud) och får er att tala sanning tills Han tar era liv, samtidigt som ni följer sanningen, och gör erat återvändo [till Honom] såsom återvändot var för de rättfärdiga innan er. Ingen styrka eller makt finns utom hos Gud.

 

Den som vill veta om Gud älskar den måste lyda Gud och följa oss. Har ni inte hört att Gud sagt följande till Sin Profet:

 

«قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ»

 

”Säg [Muhammed]: ”Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”[13]

 

Vid Gud svär jag att en tjänare inte lytt Gud förutom att Gud även inkluderat [lydnad till] oss i lydnad till Honom. Vid Gud svär jag att en tjänare aldrig har följt oss förutom att Gud älskat den. Vid Gud svär jag att ingen har struntat i att följa oss förutom att den varit fiende till oss. Vid Gud svär jag att ingen har varit fiende till oss förutom att den gjort uppror mot Gud. Gud kommer att förnedra den som dör under uppror mot Gud och kasta denne med ansiktet före i Sin eld. Prisningen tillhör världarnas Herre.

 

 

 

Källa: www.imamsadiq.se

 

[1] Heliga Koranen – 2:18.

[2] Heliga Koranen – 77:36.

[3] Heliga Koranen – 46:35.

[4] Heliga Koranen – 6:34.

[5] Heliga Koranen – 28:41.

[6] 16:43 – Heliga Koranen.

[7] 3:144 – Heliga Koranen.

[8] 2:152 – Heliga Koranen.

[9] Heliga Koranen – 6:120.

[10] Heliga Koranen – 38:28.

[11] Heliga Koranen – 21:73.

[12] P.g.a. att Gud gett människor fri vilja och inte tvingar folk att lyda Honom.

[13] Heliga Koranen – 3:31.

 
 
 
----
Publicerad: 2018-07-07