Vad är en troendes kännetecken? (Artikelserie: del 1)

Centrets ord:

Denna artikelserie som vi publicerar på www.mamalicenter.se är ursprungligen en bok skriven på engelska av al-Balagh stiftelsen. Målgruppen är främst äldre ungdomar runt 20 årsålder samt andra intresserade som vill ha en enkel beskrivning av det som kännetecknar eller bör känneteckna en troende muslim. Motivet bakom valet av boken är att förtydliga vad islam har för budskap till människan. Detta är något nödvändigt inte minst under en tid då islams budskap är oklar för många muslimer så väl som icke muslimer.

 

Varje troende muslim är pliktig att undersöka sin religion och om hon finner sin religion vara missförstådd bör hon ta chansen och äran att förklara vad hon funnit vara sanningen till sina medmänniskor. Nödvändigt är detta, inte minst under en tid då kriminella muslimer får medial uppmärksamhet och därmed presenteras islam som en våldsam religion. Islamhatarna tar vara på detta tillfälle och försöker skrämma bort omvärlden från islam genom att lyfta fram dessa korrupta individers handlingar som representativ för vad islam står för. 

 

Boken avser förklara vad Profeten lär och förväntar från en troende muslim. Naturligtvis kan vi inte bedöma hur troende en människa är mer än det som vi ser på hennes beteende. När vi ser att personen avhåller sig från det förbjudna, ber sina dagliga böner etc. ser vi henne som en troende och praktiserande muslim. De nämnda egenskaperna är det som folk vanligtvis har som kriterier, men Profeten Muhammed (s)[1] och Koranen lär oss att dessa religiösa regler som varje muslim är pliktig att fullfölja, inte är det yttersta målet som bör eftersträvas. En troende fastar inte för fastandets skull, utan eftersträvar och inväntar att den religiösa utövningen skall ge frukt.  Dessa religiösa plikter måste nämligen resultera en positiv utveckling i den troende muslimens liv.  

 

Översättning har överlag hållits till det engelska originalet. De tillägg som finns i den svenska översättningen har markerats med hakparentes [].

 

                                                                    

 

Kära läsare!

Du kanske går på högstadiet, gymnasiet eller högskolan, oavsett omgivningen finner du att det alltid finns olika intressen och drivkrafter som leder eller missleder folk mot olika håll. Dessa individer kan vara släktingar, klasskamrater, vänner, grannar osv. Givetvis är de viktigaste som du bör bära mest ansvar mot är dig själv och din egen familj. Tänker du djupare och ur ett större perspektiv inser du genast att du bär ett ansvar inte bara gentemot dina nära och kära, skyldigheten inkluderar även andra människor.

 

Snart märker du också att du inte bara bär ett ansvar gentemot människor, du bär även ett ansvar gentemot den värld som du lever i. Du har ett ansvar gentemot miljön, ekosystemet, djuren i din omgivning och mycket mer. Faktum är att ju mer fullkomlig en människa blir desto högre, större och djupare blir hennes vy, ansvar- och pliktkänsla. Motsatsen är också giltig, ju mindre och lägre ur ett rationellt och moraliskt perspektiv en människa faller, desto svagare, lägre och ytligare blir hennes ansvarskänsla. Hon ignorerar inte bara miljön utan även mänskligheten. Hon känner inte något ansvar gentemot sina kompisar, vänner, släktingar och inte ens sin egen familj. Hon tittar utåt efter hägringar[2] och glömmer bort även sig själv. Ett tecken på förvirringen är att hon inte riktigt har någon insikt om sig själv och inte heller någon hållbar uppfattning om vad meningen med hennes liv är. 

 

Profeten förklarar att människan är en moralisk varelse vars uppdrag är att frivilligt stå emot otillåtna lockelser. Islam vill hjälpa människan för att hennes liv skall genomsyras av moraliskt beteende. Naturligtvis finns det olika uppfattningar om vad ett gott beteende är, men som läsaren kommer att inse står den moral som islam vill främja inte i kontrast med människans instinkt. 

 

Utöver den moral som även en god icke muslim eftersträvar, lär islam att människan måste ständigt vända sig till sin Skapare och söka Hans acceptans. Gudskännedom och relationen med Honom medför ett lyckligt liv.

 

Kära läsare, håll dig alltid upplyst. Du är en tänkande varelse som Gud älskar, var därför som vår Älskade och Barmhärtige Skapare vill finna dig vara; en ständigt tänkande och medveten människa. Förnuftet och tiden som Gud har skänkt oss är inte till för att fylla vårt facebook-konto med berättande bilder, inte heller för att vi skall(laika) ”like” de tiotals nytagna bilder som våra vänner dagligen lägger upp på exempelvis instagram...

 

Nej, älskade läsare, Gud har gett dig tid för att du skall vända dig mot ditt inre och alltid ställa dig funderande över: Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv?  Hur fungerar jag(människan)? Tar jag ansvar för mig själv? Min omgivning? Har jag blivit en bättre människa jämfört med gårdagen, trots att jag satsat/tappat 24 timmar av min oskattbara tid? Vad tycker förnuftet, religionen eller Gud om handlingen jag gör eller tänker göra? Osv.

 

Förhoppningen är att älskade ungdomar i synnerhet muslimer som läser dessa rader försöker tillämpa dess innehåll och utöka sin kunskap inom islam för att göra sig själva och sin omgivning någon nytta. Det bör dock nämnas att denna bok och därmed artikelserien endast tar upp de mest grundläggande egenskaperna som karaktäriserar varje troende. Vår målsättning är att i framtiden berika det svenskislamiska biblioteket med en bok som belyser de rättfärdiga individers kännetecken.

 

Imam Ali Islamic center

 

 

Vad är Profetens uppdrag?

_______________________________________

[Är meningen med islam att människan skall ”trösta” sig om att det finns ett liv efter detta och fullfölja därför vissa föreskrifter? Svaret är nej. Islams budskap är djupare, mer rationell och tilltalande, därför försöker vissa grupper som ser islam som ett hot mot deras ideologier att demonisera och förvanska bilden av Profeten och hans uppdrag. Förvrängningen sker dels genom lögner men också genom halvsanningar som islamhatarna försöker få välvilliga individer att tro, acceptera och driva. Vänder man sig till islams källor finner att flertalet hadither[3] där Profeten berättar vad hans uppdrag är.] Han har bland annat sagt:

 

Jag har enbart utsänts för att fullända den högsta moralen.”

 

Den Allsmäktige Skaparen har gett människan intellektet och låtit henne vara den varelse som tänker och skiljer på gott och ont. Han uppenbarar för henne vilka de bästa, de sämsta, de mest önskvärda och de mest ogillade handlingarna är. Att irritera andra medmänniskor, orättvisa, lögn osv. ser vi som förkastliga handlingar som vi vanligtvis kallar för laster. Motsatsen är exempelvis rättvisa, ärlighet, välvillighet och andra handlingar som vi oavsett religiös, etnisk eller historisk bakgrund beundrar. Vi ser efter, respekterar och beundrar den som har dygdiga egenskaper och fördömer och tar avstånd från dem som lever ett omoraliskt liv. Förnuftighet, kärlek till det goda, moraliskt beteende samt förkastandet av motsatta egenskaper är något som skiljer oss från djurvärlden.

 

Djur har varken några etiska principer, moralisk förståelse eller något ansvar lik människan.

 

Förutsättningen att hålla någon ansvarig är att hon kan skilja mellan vad som är bra och gott från vad som är dåligt och ont. Människans handlingar kan ha positivt eller negativt värde medan djurens beteende saknar etiskt värde. Med en sådan bakgrund och utgångspunkt inser vi att den individ som karaktäriseras av omoraliskt beteende såsom lögn, bedrägeri, orättfärdighet, svekfullhet och hyckleri är naturligtvis sämre ställd än djuren. En sådan individs existens i det mänskliga samhället är en fara och last för alla andra medborgare. [Medan exempelvis en hund är en lojal och lydig varelse som visar en ständig tacksamhet till sin ägare.]

 

Islam lär människan avhållsamhet från olämpligt beteende och ett principiellt liv som kännetecknas av de högsta dygderna. Profeten (s) förklarar i en välkänd hadith: ”Jag har enbart blivit utsänd för att fullända den högsta moralen.”

 

Bland de mest grundläggande målen som islam eftersträvar är att uppmuntra människan till ett dygdigt liv, fri från omoraliska beteenden som belastar och nedsmutsar henne. Den som ljuger, begår orättfärdiga gärningar, baktalar, hatar, vilseleder och förråder andra, förlorar säkerligen andra individers förtroende och respekt. Personen skadar inte bara samhället utan även sig själv.

 

Den aggressive utsätter sig för Guds samt andra människors vrede. Han har en ruttnande och ödeläggande effekt på folket samt bidrar till att korruptionen i det sociala livet växer. Därför varnar vår älskade Profet (s) för sådana illasinnade personer genom sin predikan: ”Den som är aggressiv är sig själv till skada” han föreskriver för muslimerna att vara hövliga och dygdiga för att kunna fara mot fullkomligheten.

 

Imam Jafar al-Sadiq[4] (a)citerar Profeten:

Sannerligen, den mest perfekta bland dem troende är den som besitter de bästa dygderna.”

 

Profeten (s) berättade att bland de bästa handlingarna på uppståndelsens dag är sedligheten. Han lärde också: ” På uppståndelsens dag kommer inget att på människans våg väga tyngre än goda seder”(2)

 

Det är således obligatoriskt för muslimer att eftersträva dygd, behandla andra människor vördnadsfullt och undvika allt som tillräknas dåligt uppförande. På grund av sin ärlighet, uppriktighet mot sina medmänniskor, barmhärtigheten mot straffskyldiga, generositet, mod, noggrannhet och människokärlek etc. är Profeten Muhammed (s) idealet och föredömet som varje muslim bör efterlikna.

 

Den heliga Koranen berömmer Profetens moral och ärar därmed sådana de som försöker följa honom: ”Och sannerligen besitter du en upphöjd moral”(68:4). 

 

[Profetens viktigaste redskap var hans personlighet som visade en kärleksfullhet, medlidande och människokärlek och budskapet som tilltalade människans förnuft och natur. Tack vare dessa egenskaper kunde han omfamna även fienderna och därmed lugna ner deras hat och agg mot islam. Hans kärlek var lysande nog sådan att folk som var ständigt i strid med varandra och utförda de mest barbariska handlingar kunde mjukna och kalla varandra för bröder. Islamhatare idag försöker lyfta fram grundlösa eller förvrängda berättelser som ibland tillskriver profeten med handlingar som vi inte accepterar av vanlig människa. Med sådana berättelser förvirras folket och en barriär skapas mellan dem och Profeten. Det är därför en plikt för varje muslim att lära känna Profeten och visa sin omgivning att han inte var sådan som hans fiender försöker framställa. Detta sker genom att läsa mer om hans liv och hans budskap vilket denna bok lyfter fram.]

 

[1] (S) - Salla Allahu Alaihi wa aleh och betyder Må Gud välsigna honom och hans [ofelbara] avkomma

 

[2] Hägring-analogin avspeglar alla världsliga frestelser så som rikedom, makt, högmod osv. allt som lockar människan mot oriktiga mål som endast utökar hennes plågor.

 

[3] Hadith, ett arabiskt ord som betyder tal eller det man säger. Ordet används vanligtvis om det som Profeten har(s) lärt. 

 

[4] Imam Jafar al-Sadiq (a) är den sjätte imamen. Hans far var imam Muhammed al-Baqir (a) som var son till Ali al-Sajjad (a) som är imam Hussains son vilken är Imam Ali (a) och Fatimas son (a). Fatima frid vare med henne var Profetens dotter.