Profetens testament II, Påbjöd Profeten muslimerna att hålla sig fast vid AhlulBayt?

Svaret på rubrikens fråga är: Ja. Detta kan vi veta genom en av de mest autentiska haditherna som återberättas av sunnitiska så väl som shiitiska böcker. En hadith [2] med mer än 35 vittnen från Profetens samtida bland annat nära släktingar och ett större antal av hans följeslagare.

 

 

 

 

 

”Profeten (SAW) sa: Jag lämnar efter mig två ovärderliga ting, om ni håller er fast vid dessa, kommer ni aldrig att fara vilse efter mig. Dessa två är mäktiga, den ena mäktigare än den andra. Den ena är Koranen som är som ett rep som är räckts ner från himlen till jorden. Den andra är min Ahlulbayt. Dessa två kommer aldrig att separeras tills de möter mig vid alkawthar källan i paradiset. Var därför noga i hur ni efterträder mig i dessa två.” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض[3] [4]

 

 

Hadithen som är känd som hadith al-Thaqalayn nämns med en liknande formulering även i Sahih muslim[5], som tillägger att Profeten sade därpå: ”Ha Gud i minnet gällande min Ahlulbayt”[6]. Detta är en stor och sorglig profetia om vilka mödor och tragedier som Ahlulbayt kommer att stå ut med efter Profetens bortgång. När Profeten sade: ”ha Gud i minnet gällande min Ahlulbayt”, menade han förmodligen att förhålla sig till Ahlulbayts och vägledas från dem kräver mer Guds fruktighet och tålamod jämfört med Koranen. Detta för att han visste vilka tragedier hans avkomma skulle stå ut med. 

 

Hadithen nämns i alla de kända urkunderna bland annat sahih Muslim, dock inte i sahih Bukhari. Essensen är dock den samma:

”Profeten höll en predikan för oss, vid ett ställe som heter Khom[7], mellan Mecka och Medina. O, folk! Jag är en människa som lär bli kallad [till döden] och besvarar kallelsen. Jag lämnar bland er två ovärderliga tyngder. Den första av dessa två är Allahs bok, i den finns vägledning och ljus. Håll fast vid Allahs bok. Han påminde om Allahs bok och uppmuntrade folk för den. Sedan sa han och min Ahlulbayt, ha Allah i minnet vad gäller min Ahlulbayt, ha Allah i minnet vad gäller min Ahlulbayt, ha Allah i minnet vad gäller min Ahlulbayt.”[8]

 

Muslims version saknar två viktiga detaljer, vilka imam Ahmed ben Hanbal nämner i sin version. Den första skillnaden är att han nämner att Profeten påbjöd muslimerna att hålla sig fast vid båda dessa ovärderliga ting. Samt att Ahlulbayt och Koranen inte kommer att fara isär fram till domedagen. Men att Muslim nämner att Profeten skall ha sagt att Koranen tillsammans med Ahlulbayt utgör de två tyngderna, implicerar Ahlulbayts ansenliga och gudomliga auktoritet. Att kalla Koranen för den ena tyngden och Ahlulbayt för den andra tyngden, implicerar att det finns något speciellt som dessa personer bär och saknas hos andra människor.

 

En viktig detalj som Muslim nämner är att Profeten tre gånger påbjöd muslimerna att frukta Gud gällande Ahlulbayt. Varför varnas muslimerna tre gånger gällande Ahlulbayt men inte någon enda gång om Koranen? Profeten visste att muslimerna hade förstått hur gudomlig och viktig Koranen är. Men de hade inte insett Ahlulbayts auktoritet vilket ledde till att hycklarna och de avundsjuka bland muslimerna vågade mörda dem. Därav den heliga uppmaningen, som betonades tre gånger, till muslimerna framöver att vara gudfruktiga i sin behandling av Ahlulbayt.

 

 

 

 

Profeten hade varnat muslimerna vid olika tillfällen att de kommer att mörda sina egna vägledare (Ahlulbayt). Det är välkänt att samtliga elva av dem tolv imamerna som Profeten utnämnde, efter Guds påbud, blev mördade. Den mest kända tragedin är Imam Husseins martyrskap som halshöggs törstig tillsammans med sina oskyldiga, belägrade och törstiga söner, bröder och lojala anhängare. De som mördade imam Hussein dödade även hans spädbarn. Hur kunde muslimer som pliktiga välsignar Ahlulbayt i bönen mörda och halshugga imamen tillsammans med sina 72 anhängare? Givetvis avskydde majoriteten av muslimerna detta barbariska illdåd, men att händelsen kunde äga rum visar Imam Husseins ensamhet och övergivenhet bland muslimerna. Kunde muslimernas herre slaktas törstig vid floden Eufrat[9] om muslimerna hade lytt honom som de gjort med Koranen? Allt pekar på att muslimerna med- eller omedvetet övergav Ahlulbayt, såsom de tidigare folken behandlade sina profeter.

Det var därmed viktigt för Profeten att beordra muslimerna vara gudfruktiga och lyda Ahlulbayt. Profeten lovar muslimerna att inte fara vilse om de hörsammar detta testamente. Om alla muslimer hade hållit sig fast vid Profetens lära skulle det endast finnas en islam och ett enat och väglett islamisk nation.

 

Att hålla sig till Profetens testamente är att vara en enda harmonisk nation som sprider islams sanna budskap till världen. Muslimerna kunde ha varit en nation grundad på rättvisa och ledd av fullkomliga ledare och därmed vara en förebild för omvärlden som led och lider än idag av tyranni. Att lyda dessa imamer medför ett värdigt mänskligt liv och en säker frälsning tack vare Guds nåd.

 

 

Hadithens tillförlitlighet

När en hadith är undersökt och länken (återberättarna) samt innehållet är pålitligt brukar hadithen kallas för sahih, vilket betyder ”rätt”, hadithen är därmed autentisk. En del hadither har flera berättare (som vittnat till att Profeten uttalat hadithen) och kallas därför för motawater. Detta innebär att det finns flera pålitliga källor och länkar mellan hadith-skribenten och Profeten som är pålitliga.

 

Det intressanta är att hadithen som påbjuder muslimerna att hålla sig fast vid Koranen och Ahlulbayt är av den högsta klassen för autentiska hadither. Tankeväckande är att denna hadith har ett trettiotal berättare trots att den vederlägger makthavarna och blottar deras brott mot Ahlulbayt. Nedan nämns de mest kända, pålitliga och ansedda av alla muslimer sunniter så väl som shiiter som återberättar hadithen:

 

1.      Imam Ali (Alsuyuti i sin bok Ehiae almeit be fathael Ahlulbayt, Hadith nr.33)[10]

 

2.      Fatima, Profetens dotter[11]

 

3.      Abutdharr Alghafari[12]

 

4.      Jaber Ben Abdullah Alansari[13]

 

5.      Um Hani, Profetens kusin[14]

 

6.      Abi Said Alkhudri[15]

 

7.      Zeid Ben Thabet[16]

 

8.      Zeid ben Araqam, Sahih Muslim,[17] Sunan Altermethi hadith nr 3788[18]

 

9.      Abu Altofail.  Naser Aldeen Alalbani som är en stor salafi-lärd medger att hadithen är autentisk.[19]

 

 

Hadithen är nämnd med olika formuleringar i ett fyrtiotal tidiga sunnitiska böcker[20], alla sex autentiska hadith böckerna, undantaget Bukhari, har nämnt hadithen. De flesta hadither brukar ha en eller några få förstahands vittnen som referens. Medan den korrekta hadithen, som utgör Profetens testamente, är en av de fåtaliga hadither som har tiotals ögonvittnen.

 

Det råder ingen tvekan kring hadithens autenticitet Profetens testamente är att muslimerna måste hålla sig till Koranen och Ahlulbayt, är den korrekta hadithen.

 

Utöver detta har hadithen om Ahlulbayt en djupare innebörd, till skillnad från hadithen som ersätter Ahlulbayt med Profetens lära dvs. sunnati, vilken talar om något redan givet utan att förklara vem det är som muslimerna måste få Profetens lära ifrån. Profeten påbjuder därmed muslimerna, i sitt testamente sjuttio dagar före sin bortgång, att hålla sig fast vid Koranen och Ahlulbayt. Den troende muslimen som har läst och undersökt detta står framför nästa utmaning, nämligen att veta vilka är Ahlulbayt som Gud och Profeten ålagt muslimerna att lyda.

 

 

Ett viktigt, enkelt och avgörande steg

Profetens testamente har fyra fördelar som saknas av den version som cirkulerar bland sunnibröderna:

 

1.      En djup innebörd genom vilket härleds slutsatser som visar islams essens.

 

2.      Den stöds av Koranen och även andra hadither som det framgår tydlig av andra artiklar som rör Ahlulbayts roll i Koranen.

 

3.      Den tredje fördelen är hadithens klara autenticitet. Då den har ett trettiotal vittnen.

 

4.      Den rymmer eller åtminstone inte motsäger inte att muslimerna måste hålla sig till Profetens lära utan förklarar vart muslimen kan finna Profetens lära.

 

 

Läsaren, främst den troende muslimen, bör ställa sig en rad frågor: Har jag hållit mig fast vid Koranen och Ahlulbayt? Eller med andra ord: Har jag följt Ahlulbayt såsom jag följt Koranen? Kan jag ens följa Koranen om inte Ahlulbayt tolkar den för mig? Vet jag ens vilka Ahlulbayt som jag måste följa är? Är inte det viktigt att med säkerhet veta vilka dessa människor som Profeten ställde jämsides med Koranen är? Det är viktigt att varje troende människa med en ren intention sökande den frälsande sanningen låter hela sin existens ta ett viktigt och avgörande steg mot sin Allsmäktige Herre genom att följa Hans älskade Profet. Ett steg som innebär att tydligt ta avstånd från att trotsa Gud och Profeten. Den som inte vill följa detta testamente inte heller respektera muslimerna som följer det, har ingen nytta mer än en börda att fortsätta läsa denna artikel som främst avser visa Ahlulbayts auktoritet.

 

 

Vilka är Ahlulbayt? 

Ahlulbayt betyder ordagrant husets folk. Husets folk är mannens närmaste, inklusive hans maka, och kusiner som Muslim berättar i sin sahih. Det framgick ovan att Zayed Ben Arqam uteslöt Profetens fruar från Ahlulbayt och menade att Ahlulbayt endast var Profetens kusiner samt deras avkomma.[21] Zayd Ben Arqam förklarar vad Ahlulbayt betyder, men inte just vilka de är. Det är också ologiskt och motbjudande att följa profetens farbröder och kusiner och hålla sig fast vid dem jämförligt Koranen, inte minst för att de var vanliga människor som syndade och i vissa fall också stred och mördade imamerna senare. Muslim nämner i sin sahih att Profeten under sina sista sex månader, vid varje gryningen gick till imam Ali och Fatimas hus och läste versen som lyder: ”Visserligen vill Gud, avlägsna all smuts undan er, ni Ahlulbayt från, och rena er fullkomlig.” (Koranen 33:33) Muslim berättar en annan hadith där han åberopar Saad Bin Abi Waqas som källa:

”…Profeten kallade på Ali, Fatima, Hasan och Hussein, när versen Mubahalah uppenbarades, och han sade: ”Min Herre! De är mitt Hushåll.”[22]

 

En annan hadith i sahih Muslim, berättas av Aisha:

 

”En gång hade Profeten på sig en svart yllemantel, när Alis son Hasan[23] kom lät Profeten honom komma till sig under manteln. Sedan kom Hussein och han fick också komma in under manteln. Sedan kom Fatima och hon kom också in under manteln. Till sist kom Ali. Även han togs emot under manteln och nu täckte manteln Profeten, Ali, Fatima, Hasan och Hussein. Då läste Profeten: ”Visserligen vill Gud, avlägsna allt orent undan er, ni Ahlulbayt, och rena er fullständigt.” [24] (Koranen 33:33)

 

 

Den kände Bukhari skriver i sin bok Al Tarikh Al Kabir (vol.9 sid. 25ff) att en man under namnet Abi Al-Hamra levde nio månader i Medina och vittnade att Profeten varje dag, vid gryningen stod vid imam Alis hus och läste koranversen 33: 33.

 

Musnad Ahmad ben Hanbal återberättar arton olika hadither som bekräftar att Ahlulbayt är, imam Ali, Fatima, Hassan och Hussein (frid vare med dem).[25] Altermithi nämner fyra hadither[26] som bekräftar att Ahlulbayt under Profetens tid endast var Profeten, imam Ali, Fatima, Hassan och Hussein (frid vare med dem). Ett sextiotal kända sunnitiska hadith-böcker i den sunnitiska skolan nämner hadithen och därmed bekräftar dess tillförlitlighet. Vers 33:33 och Profetens testamente talar om en och samma Ahlulbayt. Både versen och testamentet, samt många andra hadither vilka publiceras på denna hemsida, visar att Ahlulbayt är ofelbara vägledare efter den sista Profeten.

 

Som det nämndes ovan kan termen Ahlulbayt betyda Profetens släktingar och avkomma men då Profeten inte vill skapa missförstånd förklarade han tydligt för alla muslimer att Ahlulbayt, som de bör lyda är: Ali, Fatima och deras två söner Hassan och Hussein.

Att Profeten, under sex eller nio månader vid varje morgonbön, stod framför imam Alis hus och sa att de är Ahlulbayt och läste koranversen 33:33 bevisar bl.a. fyra viktiga faktum. Det första är att han vill visa muslimerna vilka Ahlulbayt som Koranversen 33:33 handlar om är och det andra att han vill visa muslimerna för all framtid att frågan om Ahlulbayt bör vara viktig för alla muslimer. På detta sätt lämnade Profeten inga missförståndsmöjligheter kring Ahlulbayts identitet.

 

Det bör också påpekas att Profetens fruar aldrig sa sig vara bland Ahlulbayt som Koranversen 33:33 eller Profetens testamente omtalade. Inte heller den abbasidiska dynastin som härstammade från Profetens farbror Abbas, påstod sig vara från Ahlulbayt. Medan imamerna som härstammade från imam Ali, och den mest ädla kvinnan Fatima, vid flera tillfällen deklarerade att de är Ahlulbayt som folk måste vända sig till, för att inte fara vilse.[27]

 

 

 

 

En tredje viktig och väldigt intressant punkt, som inte får missas, är följeslagarnas reaktion när Profeten uttalade sitt testamente. Han förklarade att muslimer måste hålla sig fast vid Koranen och Ahlulbayt. Historieböcker har inte noterat, så vitt det är känt, där någon bland Profetens följeslagare frågade honom om vem Ahlulbayt var. Detta visar att Profetens följeslagare kände exakt till vem Profeten åsyftade. Frågan om vem Ahlulbayt var hade upplysts så väl att ingen undrade vem dessa personer som står jämsides med Koranen var. Vad är annars anledningen som hindrar de tiotusentals personer som samlats runt Profeten att fråga honom? Är inte hans testamente viktigt, särskilt med tanke på att den utlovar individen och samhället välgång? Att identifiera Ahlulbayt var förstås viktigt, åtminstone för varje troende muslim, och när ingen ställde Profeten frågan om deras identitet, blir det uppenbart att alla kände väl till dessa förmyndare.

 

En fjärde punkt är att hadithen, som det framgår av analysen nedan, visar att Ahlulbayt är synd- och felfria. Det finns inga korrekta hadither varken i den sunnitiska eller shiitiska skolan som anklagar Ahlulbayt för synd. Medan det finns många hadither som anklagar några av Profetens fruar och släktingar för olika brott mot islamiska lagar. Hadithen kan därför omöjligen handla om både Profetens avkomma, släktingar och fruar. Eftersom Profetens avkomma sade både explicit och implicit att de är Ahlulbayt medan hans släktingar och fruar sade att de inte var Ahlulbayt både explicit men också genom sina handlingar. Nu bör man ställa sig en rad frågor:

 

Vad gör en vanlig muslim som vill följa Koranen när han får tre motsatta tolkningar av en vers, den ena av Profetens avkomma inklusive imam Ali, den andra av Profetens fruar och den tredje av hans släktingar? Om man skall ta ett exempel från kända verkligheten: på vilken sida skall man stå när Profetens fru går i krig och orsakar tusentals döda bland Profetens följeslagare för att kriga mot imamerna Ali, Hassan och Hussein (frid vare med dem), skall man stå med Profetens fru eller hans avkomma? Enligt Profetens testamente är Ahlulbayt ofelbara och man är pliktig att stå vid deras sida när man ser att Profetens fru mobiliserar arméer mot dem.

 

När man väl kommit fram till vad Profetens testamente är och vilka Han menade med Ahlulbayt, [28]  kan man gå närmare testamentets innebörd.

 

 

 

 

 [1] Profeten hans dotter Fatima och de tolv imamerna. En annan artikel kommer att förklara vilka Ahlulbayt är.

[2] Profeten har uttalat hadithen sjuttio dagar innan sin bortgång vid ett ställe som heter Khum..  Albukhaari nämner inte hadithen i sin Sahih men han medger i sin bok Tarikh alkabir att Profeten nämnde ut Imam Ali som muslimernas ledare i Khum

Längre ner kommer läsaren att se vilka sunnitiska auktoriteter som tar upp händelsen vid Khum där folk svor ed att lyda Ali efter Profeten.

[3] Hadithen är nämnd på detta sätt i, Mosned Ahmed Bin Hanbal som nr. 11167 http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=30&PID=11135

[4] Hadithen är nämnd på detta sätt i, Mosned Alimam Ahmed Bin Hanbal,  Sunen altermithi och flera andra sunnitiska urkunder, som det skall konstateras senare. För den som kan arabiska och vill se en del av samlingarna som nämner hadithen kan besöka:http://kingoflinks.net/AhlAlBait/6Thqlain/Main3.htm

[5] Hadith nr 5920:

http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/031_smt.html (2012-11-29)

Book 31, Number 5920:. “O people, I am a human being. I am about to receive a messenger (the angel of death) from my Lord and I, in response to Allah's call, (would bid good-bye to you), but I am leaving among you two weighty things: the one being the Book of Allah in which there is right guidance and light, so hold fast to the Book of Allah and adhere to it. He exhorted (us) (to hold fast) to the Book of Allah and then said: The second are the members of my household I remind you (of your duties) to the members of my family.

[6] Ahlulbayt betyder ordagrant husets folk, implicit Profetens hus

[7] Händelsen utspelades sjuttio dagar innan Profetens bortgång.

[9] Denna tragedi nämns även i Bibeln Se Jeremia 46:10 om slaktoffret som slaktas vid norra landet (norr om Palestina) vid floden Eufrat.

[10] Sheikh Soleiman Alqandozi nämner hadithen i sin bok Yanabie Almawadeh (sid 35 och 39) och Sheikh Obaidillah Alhanafi i sin bok Arjah almatlib sidan 337.

[11] Yanabie Almawadeh (sid 40)

[12] Ibid och Altermethi I sin bok Jame Altrmithi (Vol 2 sid 308)

[13]Hadith nr 3786 i sunan Altermithi:

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=26&PID=3718 (2012-11-29)

[14] Yanabie Almawadeh (sid 40)

[16] Musnad imam Ahmed ben Hanbal

hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=30&PID=20598 (2012-11-29)

[19] Listan över korrekta hadither hadith nr. 1761

[22] http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/031_smt.html  (2012-11-29)Se hadith nr.5915. Det finns flera hadither från Muslim, men de två ovannämnda är tillräckliga. Se Mubahala-versen 3:61

[23] Vid det tillfället var imamerna Hassan och Hussein runt fem år gamla.

[24] Book 031, Number 5955: http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/031_smt.html (2012-11-29)

'A'isha reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) went out one morning wearing a striped cloak of the black camel's hair that there came Hasan b. 'Ali. He wrapped hitn under it, then came Husain and he wrapped him under it along with the other one (Hasan). Then came Fatima and he took her under it, then came 'Ali and he also took him under it and then said: Allah only desires to take away any uncleanliness from you, O people of the household, and purify you (thorough purifying)

[27] Källa: Nahj al-Balaghah predikan 120 (1) Kitab Sulaym ibn Qays. 142;

(2) al-'Amidi, Ghurar, 81, 82, 83.

[28] För att det skall vara enklare framöver, används termen Ahlulbayt endast om Profeten, imamerna Ali, Hassan och Hussein samt Profetens dotter Fatima.