Innebörden av Imamat ur Imam Rezas (fvmh) ord

Innebörden av Imamat (ledarskap) ur Imam Rezas (frid vare med honom) ord

 

Miniatyr: "Zamen Ahou" av konstnären Mahmoud Farshchian

 

 

Texten nedan är ur boken "Imamat - Islamiskt ledarskap". Författaren till boken är skriftlärde Naser Makarem Shirazi. Denna bok är översatt  till svenska och publicerad av Den Väntades Vänner (DVV) i Sverige. Läs hela boken här.

 

 

Det är en välkänd hadith av Imam Ali ibn Mosa al-Reza (fvmh) som avlidne Koleyni har återberättat i Osol Kafi. Den mest omfattande uttolkningen och beskrivningen av Imamatframkommer och har framförts i denna hadith och med dessa ord och uttalande av Imamen (fvmh) tydliggörs innebörden av Imamat ur synen av Ahl ol-bayts (fvmh) efterföljare. Och till vilken grad Imamat är upphöjt och vilken hög ställning den har. Jag tror inte det finns någon högre och tydligare beskrivning och anförande än denna; dock är hadithendetaljrik så vi framför den del som behandlar frågan om Imamat­(1)­:

إن الإمامة هي منزلة الأنبیاء.
Imamat är samma ställning som profetskap, fastän Imamen inte får uppenbarelser, är Imamens handlingsplan detsamma som profeternas.

و إرث الأوصیاء.
Imamat är profeternas arv.

إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول.
Imamat är ställföreträdande av Gud och profeten.

 

انّ الإمامة زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعزّ المؤمنین.
Imamat är religionens tyglar och muslimernas styre och ordningssystem och till för muslimernas världsliga fördel och förverkligande medel och redskap för uppfyllandet av muslimernas ära och anseende.

 

انّ الإمامة اُسّ الاسلام النّامی.
Imamat är den framåtskridande islams fundament och grundfäste, om vi vill att islamiska andan ska breda ut sig så måste det ske baserad på och i enlighet med Imamat och Welayahs riktlinje (Imamernas ledarskap och förmyndarskap).

 

وفرعه السّامی
Imamat är islams rötter och även dess krona; det vill säga allt är baserad på stammen av Imamat och Welayah. Om det inte vore för Imamat skulle Islams grenar och blad, rot och frukt utplånas.

 

بالإمام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحجّ والجهاد.
Genom Imamen fulländas bön (salat), religiös skatt (zakat), fasta (sawm), pilgrimsfärd (hajj) och heligt krig (jihad).

Även anledningen för detta är tydlig och klar, eftersom alla uppgifter och tillvägagångssätt måste läras ut av Imamen. Många är de som spenderar en hel livstid i dyrkan men eftersom denna dyrkan inte följer vägledningen av Guds ställföreträdare och inte lärts ut av Imamen, utförs det ofullständigt, ogiltig (batel) och utan verklig grund.
Förutom att kärlek, innerlig tillgivenhet och tilltro till Imamernas (fvmh) Imamat är villkoret för acceptansen av goda gärnngar, dessutom är finns kunskapen om islamiska lagarna (ahkam) hos Imamen. När man kommer till en omgivning där människorna inte är efterföljare av Ahl ol-Bayts stig och lära, inser man vilka felaktigheter och villovägar dessa hamnat i på grund av deras distans från ställningen av Welayah (Imamernas gudomliga förmyndarskap).

(1) Osol Kafi 1/200; 1نادرجامع فی فضل الامام وصفاته حدیث (صول کافی کتاب الحجه (بابا
Om Imamat och Welayah (Imamernas ledarskap och förmyndarskap) inte skulle finnas skulle alla dessa vara ofullständiga och inkompletta

 

De bröder och systrar som välsignats med pilgrimsfärd (hajj) till Guds hus (Ka’bah), vet att de inte läser ”Besmellah ar-rahman ar-rahim” (I Guds den barmhärtiges nåderikes namn) i inledningen av surah al-Fatehah (Nyckeln) i bönen. Surah al-Fatehah har sju verser (aya) och även alla av Islams lärda (Ulama) refererar till den som (as-sab’a al-mothanna); det vill säga att det är en surah som har sju verser och uppenbarats vid två tillfällen. Räkna dessa sju verser, en av dem är ”Besmellah ar-rahman ar-rahim”, alltså Besmellah en vers och medföljande sex verser.

Även om man antar att Besmellah inte ingår i surah, ingår ändå allt som finns mellan båda pärmen (ad-daffatayn) i Koranen, ingen har lagt till något extra.

 

Besmellah finns i början av i varje surah, utom surah Bara’ah(Ultimatum), och är en del av Koranen. Bara det faktum att surah Bara’at inte har någon Besmellah medan de andra har, är i sig den bästa bekräftelsen på att Besmellah är en del av surah i Koranen.
De räknar inte in Besmellah i Koranens andra suror, i vilket fall anta att Besmellah inte ingår i Koranens andra suror, men när det gäller surah al-Fatehah (Nyckeln) så säger alla lärda (Ulama) av shia och ahl ol-sunnah och är eniga om att den är sju verser, en vers Besmellah, och sex andra verser. Räkna de andra verserna de är inte fler än sex verser.

I alla Koraner även upplagor tryckta i Saudiarabien förekommer ett nummer efter Besmellah i surah al-FatehahBesmellah är en vers (aya) som de inte läser i reciterandet av surah al-Fatehah i bönerna. Ibland frågade vi de varför läser ni inte?
En del ursäktade sig med att vi läser tyst إني أقولها سرّا men många av dem läste inte, jag uppmärksammade och beaktade även i år; särskilt böneledaren i Masjed ol-Haram -den heliga moskén i Mecka- i andra bönenheten (rokáat) gick han upp och omedelbart läste han ”al-hamd-o lellah-e rabb el-alamin”(ö.t. följande vers efter Besmellah i surah al-Fatehah), utan att ens pausera en sekund så man kunde säga att han läste Besmellah tyst.
Om en människa skulle dyrka på detta vis i hundra år, följer denna dyrkan inte vägledningen av Guds ställföreträdare, det stöter på brister och problem i dess grenar, blad, rot och stjälk. 
Åter till Imam Ali ibn Mosa al-Rezas (fvmh) hadith i tolkningen av Imamat.

وتوفیر الفیئ
(فیئ ) står för alla de egendomar som är i det Islamiska styrets förfogande. Vers {ما افاء الله على رسوله من اهل القرى...}­Det som Gud anvisar sitt Sändebud av (det byte som tagits utan krig) av städernas folk tillhör Gud och Sändebudet.(hans) närmaste, de faderlösa och de behövande och vandringsmannen. Det får inte bli (en handelsvara), som cirkulerar mellan dem av er som lever i välstånd. Tag alltså emot vad (hans) Sändebud ger er (av detta) och avstå (villigt) från det som han nekar er; och frukta Gud; Gud straffar med stränghet.(59:7)
; också en av dess innebörder är en del av krigsbyten (ghanima) som är i Profetens (Gvhf) och Imamernas (fvmh) förfogande.

(توفیر الفیئ ) innebär ökaningen av Islamiska styrets finansiella tillgångar under uppsynen av Imamat.

 

والصدقات
Ökaningen av almossa (sadaqat) och religiös skatt (zakat)genom Imamens välsignelser.

 

وامضاء الحدود والأحکام
Förkunnandet och verkställandet av islamiska gränser och lagar genom Imamen.

Signerandet av islamiska lagarna (ahkam) sker av Imamen.

Med största sannolikhet det som menas med lagar (ahkam) här är dömande lagar (ahkam-e qatha-i), den verkliga domaren (qathi) är Imamen.

ومنع الثّغور والاطراف
ثغور betyder gränser, om man vill att de islamiska gränserna ska bevaras måste man använda Imamens existens.

الامام یحلّل حلال الله ویحرّم حرام الله.
Imamen tillåter det Gud tillåtit (halal) och förbjuder det Gud förbjudit (haram); det vill säga igenkännandet av det gudomligt tillåtna (halal) och otillåtna (haram) är och sker genom Imamen.

                  ویقیم حدود الله          
 Upprätthåller Guds gränser. 

ویذبّ عن دین الله
Imamen försvarar Guds religion, Imamen står emot attacken av Guds fiender.

Denna attack har olika skepnader, det kan vara en kulturell attack som Imamen står emot. Ett klart och tydligt exempel är då Imam Ali ibn Mosa al-Reza (fvmh) som stod emot den kulturella attacken av Islams fiender mot Islamiska trosatser (aqaed) under Ma’moons era (ö.t. den samtida kalifen).

 

Särskild bör våra kunskapssökande bröder & systarar studera Imam Rezas (fvmh) logiska argument och resonemang, vid meningsutbyten som skedde under diskussionsdebatter med de främsta ledarna av andra religiösa skolor.
Vi anser och tror att en av de anledningar som ledde till att Imamen (fvmh) accepterade Ma´moons Tronföljeposition förutom det nödtvång, tryck och ofrånkomlighet som omgav situationen – var att använda och bruka denna offentliga publicitets position till att slå ner islams fiender, Haroons och Ma´moons era och tid, var tider då islam hade brett ut sig och nått ofantlig omfattning. Länder, nationer och olika kulturer hade inträtt islams gränser, och naturligtvis var även inkräktande trosuppfattningar på ingång. Den som stod emot dessa avvikande och inkräktande trosuppfattningar, med hjälp av och genom de diskussionsdebatter som ägde rum i Ma´moons församlingar vid hovet vars rykte spreds vitt utspritt, var Imam Ali ibn Mosa al-Reza (fvmh). Vidare stod Imamen emot och bekämpade även militära, politiska och andra typer av attacker som förekom.

 

ویدعوا إلی سبیل ربّه بالحکمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة.
Imamen tillkallar och inbjuder människorna till Guds stig med hjälp genom logik (logiska argument och resonemang) och goda råd mawétha hasana (mataleb-e khetabi och atefi, logos och ethos och hojjat-e balgha (synliga bevis och slutsatser).

 

الامام البدر المنیر والسراج الزاهر والنور السّاطع والنجم الهادي في غیاهب الدّجی.

Imamen är, lysande måne, flammande låga, skinande ljus och en ledande stjärna i mörkaste av mörker.

 

I redogörelser har Imamerna (fvmh) liknats vid stjärnor­(1)­­­. Koranen säger: Gud har skapat stjärnorna till er så ni kan vägledas genom dem i mörkret av land och hav­­­­­­. (2) 

 

För i tiden fanns inte dagens vägar och moderna tekniska verktyg; människor reste i öken och ödemark och ibland gick de vilse särskild under nattens mörker då de inte kunde se och urskilja vägmarkeringarna och speciellt på havet var det desto svårare. Men i nattens mörker, hittade de som var astronomer vägen genom stjärnornas positioner.

 

الامام الماء العذب علی الظمآء.
Imamen är törstsläckande vatten i tider av törst.

والدّال علی الهدی.
Vägledaren av stigen.

 

{ و هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر و البحر } 
Och Han har gjort stjärnorna som hjälper er att finna vägen genom dem djupa mörkren över land och hav..”.(6:97) 

والمنجی من الرّدی
Frälsare från utplåning.

(1) Nahj al-Balagha, tal 100                                             نهج البلاغه خطبه 100
Ahl ol-Bayt (Mohammads hushåll) liknar himlens stjärnor, när en försvinner framträder en
(2) Och Han har gjort stjärnorna som hjälper er att finna vägen genom dem djupa mörkren över land och hav. Vi har sannerligen framställt budskapen fast och klart för de insiktsfulla.(6:97)

 

الامام السّحاب الماطر.
Imamen är ett regnmoln; ett moln som fäller stora droppar av välsignelsens regn och som släcker törsten av torr och behövande jord, och väcker liv i blommor, växter och frukt.

والغیث الهاطل.
غیث innebär regn. Ordet kommer från ordet غوث (ö.t. innebär hjälp) eftersom det kommer till människors hjälp; Imamen är som skyfall med stora regnpärlor.

والشمس المضیئة.
Imamen är en skinande sol.

Här har Imamen liknats vid två saker; den ena är solens, månens och stjärnornas ljus och den andra är välsignande regn, vilka i själva verket är de två vitala element som liv hänger på.

Om dessa två välsignelser och gåvor skulle tas från människorna, eller endast minska, skulle den mänskliga civilisationen förvandlas till en kuslig och otäck gravplats och inget skulle bestå. Det ena är ljus (noor), solens ljus och det andra vatten. Det händer att människan passerar förbi orörd mark, mark redo för sådd och skörd. Hon ser hundratals kilometer utsträckt plan mark redo att sås. Först tänker hon och undrar varför ingen använder denna jord? Sen inser hon att det inte finns vatten. Varhelst det förekommer en liten vattenkälla, växer upp och syns några träd till och fåglar flyger dit; vatten är tecken på liv. För i tiden, då karavaner vandrade genom ödemark och öken, om de såg en fågel någonstans förstod de att i närheten fanns vatten eftersom fåglar inte kan överleva utan vatten och därför höller sig nära källan. Imamen har på så sätt liknats vid solljus och törstsläckande och livsingivande vatten.

 

Härigenom kan man förstå liknelsen som gjorts av den väntade Imam Mahdi (AJ) som förekommit i redogörelserna och haditherna. Det har nämnts i flertalet redogörelser att när det varit tal om Imamens (AJ) fördoldhet (ghaybah), frågade återberättarna av hadithen:

کیف یتنفع الناس بالامام الغائب؟ 
Vilken nytta får människorna av den väntade fördolde Imamen (AJ)?

Imamerna (fvmh) sa i svar:

کالشّمس اذا غیّبها السحاب (1)­ 
Liksom solen täcks av moln.

Solen syns inte genom molntäcket men dess ljus fyller atmosfären och driver bort nattens mörker. På en del håll i världen, som länderna i norra Europa, är mestadelen­ av årets dagar molnigt och det finns inga solstrålar men ljuset bakifrån molntäcket stärker växterna och får blommor att blomstra. Såsom solen dold bakom molntäcke strålar välsignelser, strålar Imamen täckt av fördoldhetens slöja välsignelser; dock givitvis för förberedda hjärtan och själar som kan skapa och upprätthålla spirituell och vägledande länk med sin tids Imam (AJ). Därmed strålar detta ljus in i dessa hjärtan trots molntäcket.

 

Vi nämnde att Imamen (fvmh) har liknats vid solljus och törstsläckande vatten. Även i Imamens liknelse vid vatten finns en poäng som vore intressant att påpeka:
Ni vet att Gud den allmäktige har skapat jorden i olika lager. En del av dessa är genomträngliga som tvättsvamp, som suger åt och behåller vattnet i sig. Och så finns ogenomtränglig jord där vattnet inte kan tränga igenom och sjunka ner i jorden; varför har Gud skapat det så? Skulle alla jordlager ha varit ogenomträngliga, skulle regnet när det föll, inte kunna tränga igenom jorden. Det skulle förvandlas till förödande floder som ödelägger allt när det svämmar över och forsa fram tills det når öppet hav.

(1) Ehtejaj Tabarsi 2/284     احتجاج طبرسی 

Å andra sidan om alla jordlager skulle ha skapats genomträngliga, skulle vattnet tränga igenom och sjunka ner i jorden tio, hundra, femhundra, femtusen meter; sjunka ner utom vårt räckhåll. Koranen beskriver det oerhört vackert:

أرأیتم إن أصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین.­­­­
Säg: ”Vad tror ni? Om allt ert vatten skulle försvinna i jordens djup, vem skulle då kunna ge er vatten ur rena och klara källor?”(67:30)

Om Gud ger tillåtelse till de genomträngliga lagrarna att suga upp vattnet i jorden, hur skulle vattenkällor och vattenkanaler uppstå?
Gud befaller regnet att regna, den genomträngliga jordlagern att uppta och behålla regnvattnet i sig, och till den ogenomträngliga jordlagern säger Han att inte suga åt vattnet. Sedan uppkommer en springa, en vattenkälla upprinner. Efter det grävs några brunnar och länkas samman, och så förvandlas det till en vattenkanal. På andra håll är jordens skick på så vis att vattnet kokar upp från jorden och väller fram. Likaså om Imamen är fördold och förtäckt, liknar det vattnet som finns fördolt i jorden och förvandlas till en vattenkälla som kokar och väller fram ur förberedda hjärtan.

الامام أمین الله في خلقه وحجّته علی عباده.
Imamen är Guds förtrogne (amin) bland människorna och gudomlig bevis (hojjat) över Guds tjänare.

وخلیفته في بلاده
Imamen är Guds representant och ställföreträdare (khalifa) i nationerna. Det är bäst att tolka khalifa som ställföreträdare, alltså representant. { و يجعلكم خلفاء الارض } (1) eller­­­­­­­­­­ { اني جاعل في الارض خليفة }­(2)­; ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­khalifa eller kholafa´(ö.t. singular och pluralformen) har inte innebörden av efterträdare eller efterträdarna; efterträdare används då någon försvinner eller går bort och någon annan efterträder och tar dennes plats. Gud är inte borta och att tolka khalifa som representant vore därför mer korrekt.

 

1) Vem är den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda [som plågade honom], och vem är Den som har låtit er ta jorden i besittning? Kan det finnas en gud vid sidan av Gud? [Åt detta] ägnar ni knappt någon eftertanke!(27:62) 
(2) Och se, din Herre sade till änglarna:”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.” [Änglarna] sade: ”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: ”Jag vet vad ni inte vet.”(2:30)

 

 نظام الدّین وعز المسلمین وغیظ المنافقین ووبال الکافرین­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(1)­­­ 
Imamen är religionens regelverk, upphov till muslimernas stolthet och ära och hycklarnas förargelse, och förintaren av trolösa.

 

Den tredje frågan som vi måste ta upp är frågan om hur långt tillbaka i tiden debatten om Imamat sträcker sig? I andra ordalag: till vilken tid hör och härstammar rötterna till shiitiska skolan och läran rent historiskt sett? Är det så som en del påstår att shia historiskt sett går tillbaka till Safaviyyas tidsera Och att ”safavvistisk” shia kom till då? Eller som en del andra tror; att shia är upptänkt och hopkokad av en viss okänd Abdollah ibn Saba? Som dessutom en del lärda (Ulama)bevisat att en sådan person inte har existerat i historien.

 

Efter att den heliga Profeten (Gvhf) lämnade denna värld och tillfälliga liv uppkom två trosuppfattningar. En del sade att folket måste välja en Imam. Denna grupp brydde sig inte om Profetens råd, och samlades i saqifeye bani saede och gjorde det historien vittnar om.­(2)­ 

 

Men från samma dag sade en annan grupp: Imamen och Profetens efterträdare är Guds ställföreträdare och representant och måste utses av Gud, för att Imamen har åtminstone två egenskaper som endast Gud kan urskilja och som ingen människa klarar av att urskilja.

 

Den första egenskapen: är positionen av felfrihet, Imamen måste vara felfri (ma´soom), Imamens uppgift är detsamma som profetens. Om vi anser och tror på att profeten är felfri (ma´soom) så måste även Imamen vara felfri, är inte Imamens och profetens uppgift och ändamål detsamma? Samma uppgift och ändamål innebär samma egenskaper; Vem vet eller kan urskilja vem som är felfri (ma´soom) och vem som inte är det? Positionen och egenskapen av felfrihet är inget som vi kan urskilja genom människors utseende.

 

(1) Osol Kafi 1/200; 1اصول کافی کتاب الحجه (باب)نادر جامع فی فضل الامام وصفاته حدی 

(2)Valet av den första kalifen.

 

Det är mycket möjligt att en person är en bra människa men godheten är en sak och att vara felfri en annan. Det är endast Gud som vet och har kunskapen om felfrihet.

 

Andra egenskapen: är den oändliga kunskap som Imamen måste ha.
Imamen måste vara medveten om och insatt i allt som är tillåtet (halal) och förbjudet (haram), alla grundsatser och lärosatser, lagar bakomliggande filosofi och logiska orsaker av dessa lagar samt andra vetenskaper som har sin plats; och inte minst ha sann kunskap om alla Islamiska vetenskaper. Vem kan urskilja om en viss person har dessa kunskaper eller ej? Denna kunskap erhålls inte genom inlärning och genom att gå i skolan; den är gudomlig och medfött kunskap.

 

Därmed förblev en grupp trofasta att Imamen måste utses av Gud medan en andra påstod att det skulle väljas av folket. Eftersom, enligt den andra gruppens tro att Imamat är en av furo-e-din (religionens lärosatser), så ska folket utse en ledare; en ledare som också är religiös och väljs genom val.

 

Enligt vår tro och syn, uppkom debatten om Imamat vid tiden för Profetens (Gvhf) bortgång och i en mening började det redan under Profetens (Gvhf) livstid. I själva verket har Profeten (Gvhf) gett shia denna benämning. Det finns många skildringar och hadither i ahl ol-sunnahs böcker (mer än ett tjugotal skildringar) om att Profeten (Gvhf) kallade efterföljarna av Imam Amir al-Mo´menin (fvmh) för ”shia”; observera några exemplar av dessa redogörelser:

 

Ett av ahl ol-sunnahs böcker inom tolkning (tafsir) är tolkningen Dorr ol-Manthor Siyoti som är en skildrings tolkning. Tafsir-e-revaii, det vill säga hela den är skildringar och redogörelser som samlats in från ahl ol-sunnahs källor i tolkningen av verser. Denna bok är ahl ol-sunnahs mest kända tolkningar. Fortfattarens tolkning är väldigt omfattande och en av våra källor i diskussionsdebatten om ”Imamat ur Koranens syn” är just denna tolkning (tafsir).

Tafsir Dorr ol-Manthor i följden av versen (aya): Men de som tror och lever ett rättskaffens liv, de är de bästa av alla skapade varelser.(98:7)

skildrar följande av Jaber ibn Abdellah al-Ansari (som är en välkänd personlighet hos shia och ahl ol-sunnah):
کنّا عند النّبي فأقبل علي (علیه السلام ) فقال النبي (صلی الله علیه وآله) والذي نفسي بیده إنّ هذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامة. ونزلت {إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة}. 

Jaber säger: vi var hos Profetens (Gvhf) då Ali (fvmh) kom in. Den heliga Profeten (Gvhf) sade: vid Gud som håller mitt liv i sin hand (ö.t. uttryck som används på arabiska då hand symboliserar makt och inte innebär en fysisk hand) är denna, Ali ibn Abi-Talib och hans shia de frälsta på domedagen (qiyama), och då uppenbarades denna vers av surah al-Bayyenah(Bevis - 98:7).

Ändelsen (هم – tredje person plural) i ”lahom -لهم الفائزون” menas att endast dessa är de frälsta på domedagen.

فکان اصحاب النبي (صلی الله علیه وآله) اذا أقبل عليّ قالوا جاء خیر البریّة.­(1) 

Jaber tillägger: sen dess närhelst Imam Ali (fvmh) syntes vara på väg, sade Profetens (Gvhf) följeslagare (ashab) جاء خیر البریّة ”; alltså var denna hadith välkänd och vidspridd bland Profetens (Gvhf) följeslagare att när Imam Ali (fvmh) syntes på håll pekade de på honom och sade: 

جاء خیر البریّة ” Guds förnämsta skapelse (khalq) kommer.
Därmed har den heliga Profeten (Gvhf) gett benämning shia till efterföljarna av Imam Amir al-Mo´menin Ali (fvmh)

 

 

Det finns en annan bok som kallad Shavahed ol-Tanzil. I denna bok har omgivande omständigheter och anledningar vid uppenbarelsen av Kornanens verser nedtecknats. Bokens författare är Hakem Haskani Neyshaboori och efterföljare av Hanafi skolan (Haskan, är namnet av en liten by i närheten av Neyshaboor, en stad i nordöstra Iran).

 

Denna bok är en bra i diskussioner kring Imamat eftersom i återgivningen kring omständigheter vid nedkomsten av Kornanens verser, har många av punkter och anknytningar till Imam Amir al-Mo´menan Ali (fvmh), har återgivits här.

 

I denna bok i samband med samma vers (aya)
                                            ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریّة  

 

har det skildrats mer än tjugo redogörelser och hadither som alla innehåller denna mening هم انت وشیعتک یا علی .

 

(1) Ad-Dorr ol-Manthor 6/279 – i följden av versen (98:7) 
Profeten (Gvhf) tilltalade Imam Ali ibn Abi-Talib (fvmh) sade: det som syftas på med denna vers (aya) ”خیر البریّة ” ”Guds förnämsta skapelse” är du och din shia (efterföljare)­(1)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.

 

Observera att över tjugo redogörelser och hadither har skildrats och nedtecknats i en bok av en av ahl ol-sunnahs lärda (Ulama) och efterföljare av Hanafi skolan, gällande uppenbarelsen av denna vers (aya) och det faktum att benämningen ”shia” har givits av Profeten (Gvhf) till efterföljarna av Imam Ali (fvmh).

 

Dessutom har Ibn Hijr, en annan välkänd lärd av ahl ol-sunnah, i boken Sawaeq och även Mohammad Shablanji, egyptisk välkänd lärd av ahl ol-sunnah i boken Noor ol-Absar, båda återberättat denna hadith­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(2)­.

 

Hur omedveten och okunnig måste en människa vara gentemot Profetens (Gvhf) yttranden och hadither samt välkända och erkända böcker och källor, att när ordet shia nämns, säga att detta ord är illabådande?  Eftersom det börjar med ljudet ”sh” och ljudet ”sh” medföljs av ord som shom (illabådande) och sharr (ondska). Det vore som att någon skulle säga att sunnah börjar på ”s” och ”s” medföljs av soe’ (illa) och sayye’a(synd). Det går att kan tolka vilket namn som helst på detta vis. Vi söker skydd hos Gud från allt ont (al-iyath-o bellah);”m” börjar Profetens (Gvhf) namn på och vad skulle uppradandet av andra ord som börjar på samma bokstav bevisa för något? Ska det ens förekomma sådana påståenden och liknelser inom diskussioner i vetenskapliga och seriösa böcker?

 

När i själva verket benämningen ”shia” är en titel som Profeten (Gvhf) gett efterföljarna av Imam Ali (fvmh).

 

Om någon ogillar eller finner denna titel motbjudande, är denne Profetens (Gvhf) fiende; vi har inte uppfunnit och kommit med något från egen ficka.

 

 

(1) Shawahed ot-Tanzil 2/257                                    شواهد التنزیل

(2) Samma källa som ovan 

 

Källa: www.dvv.se

 

 

----

Publicerad: 2017-11-17