Aktuellt i centretUttalande

Järfälla kommun avslutar alla samarbeten med Imam Ali Center + svar på beslutet

Den 11 maj 2022 meddelade Järfälla kommun att omedelbart avsluta alla former av samarbeten med IAC. Beslutet fattades i anslutning med reportaget, Uppdrag Gransknings i vilket missbruk av tidsbestämt äktenskap rapporteras.
IAC har med anledning av detta beslut nu skickat ett svar till kommunen. I svaret redogör centret, bland annat sin inställning till det ”tidsbestämt äktenskap” såväl som kommunstyrelsens abrupta beslut.
Nedan följer IAC:s svar på beslutet:

 

Till kommunstyrelsen i Järfälla kommun,
Bakgrund
Imam Ali Islamic Center (IAC) är en självständig, religiös och ideell organisation som bedrivit församlingsverksamhet i Järfälla kommun i mer än 25 år. IAC är en öppen samlingsplats för Järfälla kommuns invånare, i synnerhet den shiamuslimska minoriteten i Järfälla med omnejd.
All verksamhet styrs av IAC:s stadgar, styrdokument, riktlinjer och interna policys. En gemensam faktor för alla styrande dokument är att församlingsverksamheten på inget vis får sätt strida mot svensk lag. Därutöver arbetar IAC aktivt med att stärka jämställdheten och den demokratiska representationen inom organisationen.
En av IAC:s främsta ambitioner är att bygga broar mellan det offentliga och civila samhället – mer specifikt den del som utgörs av trossamfund. IAC har under mer än 25 år arbetat aktivt för att stärka tryggheten i kommunen och att motverka kriminalitet och desinformation. IAC har idogt verkat för att stärka arbetet med inkludering och integration av barn och unga, samt samhällsengagemang hos dem. IAC har därtill under de senaste 15 åren utvecklat sin verksamhet till att erbjuda olika administrativa tjänster, som förvaltas av IAC:s administrativa avdelning.
Mut’ah 
Mut’ah innebär i shiamuslimska sammanhang att två parter uttryckligen ger samtycke till en parrelation som i praktiken kan yttra sig som ett förhållande, en förlovning eller ett samboskap. Mut’ah brukas ingås paret emellan utan att involvera en religiös företrädare. I de fall ett par söker stöd i förfarandet kan IAC ställa upp, då det ligger inom ramarna för de tjänster församlingen erbjuder.
Mut’ah i sig är varken olagligt eller omoraliskt. Om det däremot förekommer missbrukas ska det självklart förhindras och beivras.
Uppdrag Granskning och mut’ah
Uppdrag Granskning sände den 11/5 ett reportage i vilket missbruk av mut’ah rapporteras. Begreppet mut’ah översätts i UG:s reportage som ”njutningsäktenskap”. Översättningen är ur vissa avseenden problematisk , och detsamma gäller hur företeelsen förklaras i reportaget.
Reportaget uppger att fyra företrädare för IAC meddelat att församlingen kan vara behjälplig vid förrättning av mut’ah. IAC har påbörjat en internutredning för att klargöra om företrädarna avsett mut’ah inom ramen för IAC:s administrativa tjänster, eller om de avsett stöd för missbruk.
I ett pressmeddelande morgonen den 11:e maj 2022 meddelade paraplyorganisationen Islamiska Shiasamfunden (ISS) att samfundet redan på årsstämman den 7:e maj 2022 beslutat att omedelbart frysa bidrag till berörda medlemsorganisationer, samt stänga av de inblandade personerna i avvaktan på en utredning. Ett beslut som IAC välkomnar och finner vara nödvändigt och proportionerligt i sammanhanget.
IAC avser vara öppen med utredningen, med förbehåll för personuppgifter som skyddas av GDPR, och vid önskemål lämna regelbundna statusuppdateringar till berörda parter.
Avslut av samarbete
IAC mottog besked om avslut av samarbete från Järfälla kommun den 11 maj 2022. Beskedet väcker stor förvåning, liksom processen bakom den. Ingen dialog har förts med IAC för att få klarhet i vad som har hänt. IAC menar att kommunstyrelsen i Järfälla har agerat brådstörtat och obetänksamt.
Kommunstyrelsens beslut har tagits utan hänsyn till intern utredning eller rättslig process. Beslutet har inte fattats i sedvanlig demokratisk ordning. Ett sådant förfarande torde vara främmande i ett rättssamhälle och sätter ett farligt prejudikat i en tid med tilltagande populism.
Medarbetare, medlemmar och invånare i Järfälla som frekvent besöker IAC uttrycker sin bestörtning och förvåning. De ger uttryck för att känna sig stigmatiserade och försummade. Allra värst är kanske känslan av drabbas av kollektiv bestraffning, samt tillit till förvaltningen i kommunen rämnar.
IAC anser att det inte heller kan ligga i kommunens eller dess invånares intressen att på ett sådant abrupt och rättsosäkert sätt avsluta alla former av samarbete med centret. Vi fruktar att detta beslut kommer ha negativ påverkan på civilsamhället i stort, samt leda till ett stort missnöje bland besökande Järfällabor till centret. Istället för att motverka segregation och utanförskap kommer beslutet istället leda till det motsatta.
Upphävande av beslut
IAC sätter stor tillit till samhällets rättsvårdande myndigheterna och avser därför vara öppna och samarbetsvilliga i alla former av utredningar och granskningar från rättsväsendet. Detsamma gäller självklart av dem fattade beslut. Järfälla kommun bör agera som ett gott föredöme och förlita sig på de rättsvårdande myndigheternas arbete.
IAC emotser, med ovan i bakgrund, att Järfälla kommun upphäver delegeringsbeslut signerat av Emma Feldman (KS2022/254).
IAC vill även välkomna, i den mån politisk vilja och intresse finns, till ett möte där nämnden och andra intressenter kan ges möjlighet att höra IAC:s styrelse redogöra för situationen från föreningens perspektiv.
Imam Ali Islamic Center
2022-05-25

Related Articles

Back to top button