Vad är skillnaden mellan sunni och shia?

 

Både grenarnas anspråk är att de följer Profetens lära, trots detta har de olika uppfattningar om både tro och praktik. Grunden till skillnaderna bottnar i efterträdarskapsfrågan. Vem var den rättmätige som kunde tillträda Profetens samtliga nyckelpositioner, undantaget profetskapet?

 

 

 

Profeten var domaren, förmedlaren vid tvisterna, statens grundare och pelare han var den som tolkade koranverserna, förklarade den islamiska praxisen etc. Sunniter menar att Profeten inte berörde den nyssnämnda frågan och därmed valde muslimerna Abubakr, Omar och Othman som de tre första kaliferna, dvs. efterträdarna.  Detta implicerar också att varje muslim är pliktig att lyda dem, då de efterträdar profeten vilken är Guds ställföreträdare på jorden.

 

Shia menar att Profeten, som behandlade de minsta frågorna och som dessutom talade om framtida händelser och det som åligger muslimerna då, kan omöjligen ha försummat en sådan essentiell fråga. Hur kan han lämna det som var aktuell minuterna efter sin bortgång och som är grunden för splittringen som den islamiska världen än idag lider av? Därmed anser shia, åberopande tiotals olika hadither där Profeten från den första dagen i den offentliga mission och fram till de sista dagarna innan sin bortgång deklarerade att imam Ali var den enda auktoriten efter honom.[1]

 

Visserligen hade imam Ali många unika meriter som upphöjde honom över de andra följeslagarna. Han var, enligt sunni så väl shia, den första muslimen, den som aldrig gav vika för svårigheter, den som aldrig förlorade något slag, den mest lärde, den som aldrig dyrkade avgudar, den mest vise, den hängivne tillbedjaren vars tro prisas av Gud med flertal koranverser etc. Men det är inte därför shia tror på honom som Profetens legitime efterträdare utan för att Gud har valt honom. Viktig är därmed att betona frågan om efterträdareskapet inte avgörs av majoriteten muslimer och inte ens av Profeten utan av Gud själv. Detta eftersom en gudomlig post tilldelas av Gud och tillhör den fullkomliga och ofelbara människan som utgör garanten för korrekt vägledning för mänskligheten efter Profeten. 

 

 

 

När en muslim tror att profeten måste ha utnämnt efterträdaren blir han eller hon shia, även om personen inte delar de andra shiamuslimernas uppfattning, tex. Om ofelbarheten, gudomlig rättvisa, praxis frågor etc. Motsatsen är gällande dvs. att en person förblir sunni så länge han avvisar att Profeten hade meddelat sin efterträdare, även om han delar shiiternas andra uppfattningar.

Vi kommer att publicera en serie av hadither som anses vara autentiska av sunniter så väl som shiiter där Profeten påbjuder muslimer att ledas och söka vägledning ifrån imam Ali.

 

Tillträdde kaliferna sina poster, enligt den sunnitiska doktrinen?

Shia menar att principen om val av Profetens efterträdare av muslimerna tillämpades endast när imam Ali valdes öppet av muslimerna som den fjärde kalifen. Trots att shia menar att även enligt den sunnitiska principen är imam Ali den enda legitime ställföreträdaren, avvisar de denna princip.

 

Det är allmänt känt för de som har läst tidig islamisk historia att Abubakr, Abu Obaidah Aljjarah och Omar ben Al-Khattab, under Profetens tvagning och begravning, gick till ett avskilt ställe, Saqifa Beni Saedeh, i utkanten av Medina. Där polemiserade de mot ett antal medinabor om vem Profetens efterträdare fick bli, medan den resterande majoriteten av folket sörjde Profeten i moskén.[2]

 

Alla historiker, sunniter så väl som shiiter som återberättar händelsen i Saqifat Beni Saedeh, är ense om att ingen av parterna i tvisten hävdade sin rätt på grund av något testamente. De tre meckaborna hävdade sin rätt på grund av att de var från samma släkte som Profeten var ifrån. Detta visar att deras ideologi efter ca tjugo års konvertering till islam fortfarande var rastänkande. Medan Medinaborna hävdade sin rätt för deras avgörande stöd till Profeten under en tid då Meckaborna trotsade och torterade muslimerna. Tvisten var om Meckaborna (Quraish-stammen) eller Medinaborna skulle få styra muslimerna.

 

Vad säger valet av rummet dvs. att de inte möttes i moskén i vilken muslimerna brukade ha sina möten, utan gick smygande till ett avskilt ställe? En annan fråga som läsaren, främst den som ser splittringen bland muslimerna samt även klandringen som islam idag lider av, bör tänka är: Hur kan en sådan viktig fråga som rör alla muslimer och egentligen hela mänskligheten avgöras av en liten grupp och dessutom bakom kulisserna?  Är detta valet och ”demokratin” genom vilken Abubakr blev den andra kalifen? Faktum är att det finns andra detaljer som avslöjar för dagens läsare att händelsen inte var något val utan något annat som utfördes mot muslimernas rättmätige ledare imam Ali(f).

 

Kalifen Omar själv berättar senare efter Abu Bakrs död, att Abubakrs kalifat var något obetänkt, Gud skyddade muslimerna från dess ondska.

 

إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.

Visserligen var Abu Bakrs Kalifat en plötsligt händelse, ja det var en sådan, men Gud skyddade muslimerna från dess ondska och inte heller finns någon bland er som är lik Abu Bakr. Den som svär kalifatets ed till någon utan muslimernas rådfrågande accepteras inte, både han och den som svurit ed till skall mördas. [3]

 

Den första kalifens tillträde var inte något val, även retoriken som användes av Abubakr uteslöt medinaborna, på grund av vad att de inte tillhörde profetens stam. Tyvärr anklagas shia grundlöst, av många författare, att de trodde att imam Ali var kalifen eftersom han var kusin med Profeten. Läsaren ser redan här att detta var den första kalifens resonemang medan shias resonemang är vitt skild.

 Omar berättar att Abubakr sade att denna position endast tillhör Quraysh stammen och gav de närvarande två val; antingen Omar eller Abu Obaidah Aljarrah.[4] Haditherna som berättar hur ett fåtal personer lyckas ta över imam Alis position inte på grund av att de ville tillämpa demokrati, är många. Den hadith som här refereras till är viktig då den berättas av Omar och källan är Bukharis sahih. 

 

Hur kom den andra kalifen Omar till makten?

Det var inte genom något val gjort av muslimer eller ens deras framträdande utan genom att den första kalifen testamenterade att Omar fick vara den andra kalifen. Omar väljer ett annat sätt för hur en kalif skall utses. Han börjar med att bannlysa det som han själv hade gjort i Saqifat Bani Saedeh.

 

Omar använder ordet فَلْتةِ felteh i sin beskrivning av händelsen. Felte innebär något som händer oväntat och därmed överraskas majoriteten. Ibn Alathir förklarar:

وقال ابن الأَثير في تفسير حديث عمر، رضي الله عنه، قال: أَراد بالفَلْتةِ الفَجْأَة، ومثلُ هذه البَيْعةِ جَديرةٌ بأَن تكونَ مُهَيِّجةً للشرِّ والفِتنة، فعَصَم اللهُ تعالى من ذلك ووَقى. قال: والفَلْتةُ كل شيءٍ فُعِلَ من غير رَوِيَّةٍ.

Med felteh menade han överraskaning. En sådan ed är kapabel för att blåsa upp ondskan och fiendskap… Och felte är allt som görs utan någon kunskap.[5]

 

Givetvis var detta en överraskning för majoriteten som bugade framför ogärningen mot imam Ali. Hur skyddades muslimerna från en sådan obetänkt händelse? Säkerligen genom imam Ali och hans lojala anhängares tålamod, vilka en efter en tvingades svära trohetsed till den första kalifen. Om imam Ali hade valt att ta till svärd hade det inte funnits kvar något av den nya religionen, då ett inbördeskrig innebar muslimernas förödelse och invasion av persiska eller romerska riken som börjat frukta islams makt.

 

Imam Ali:s begravningsplats i staden Najaf i Irak

 

De som utsätter muslimerna för något i stil med det som hände i Saqifa skall därför mördas;  Omars dom är delvis för att inte låta makten hamna i händerna på någon som han inte accepterade samt för att skydda muslimerna från risker Gud hade skyddat muslimerna mot. När Omar var på sin dödsbädd, valde han en jury på sex personer vilka skulle inom loppet av tre dagar välja en ut av dem som muslimernas kalif. Bland dessa sex personer hade han valt Abdulrahman som skulle avgöra ifall kommittén inte kom överens om någon person.

 

Här bör läsaren fundera över: Hur kommer det sig att den första kalifen själv utser en kalif och den andra i sin tur bannlyser de som tänker utföra samma tillvägagångssätt som den första kalifen själv hade kommit till makten. Sedan ger han nya restriktioner till en jury som skall välja den tredje kalifen. Hur kommer det sig att alla andra kalifer också tänker på att klargöra vem deras efterträdare är och alltid på individuell basis men inte Profeten? Han skall vara den som lämna en sådan viktig fråga utan att ens ha rört det? Hur ser muslimerna som anser att det är val som avgör vem kalifen får vara på dessa kalifers tillträde? Vad är det som legitimerar deras maktutövande över muslimerna?

 

Den som Abdulrahman, utsätt av Omar som juryns nyckelperson, skulle ge lojalitetslöfte till, skulle alla andra också acceptera. Hadithen berättar att Abdulrahman ställde tre villkor som imam Ali var tvungen att acceptera för att vara kalif. Villkoren bestod av att gå efter 1. Koranen 2. Profetens lära och 3. De två första kalifernas sätt att styra. Men imam Ali vägrade.

 

حدثنا ‏ ‏عبد الله ‏ ‏حدثني ‏ ‏سفيان بن وكيع ‏ ‏حدثني ‏ ‏قبيصة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي بكر بن عياش ‏ ‏عن ‏ ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏قال ‏قلت ‏ ‏لعبد الرحمن بن عوف ‏ ‏كيف ‏ ‏بايعتم ‏ ‏عثمان ‏ ‏وتركتم ‏ ‏عليا ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ما ذنبي قد بدأت ‏ ‏بعلي ‏ ‏فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال فقال فيما استطعت قال ثم ‏ ‏عرضتها على ‏ ‏عثمان ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏فقبلها.

Abi Wael berättar: Jag frågade Abdulrahman bin Awf: Hur kunde ni svära trohets ed till Othman och lämna Ali, må Gud vara nöjd över honom? Han svarade: det var inte min synd, jag vände mig först till Ali: jag svär ed till dig med villkoret att följa Guds skrift [Koranen] och Profetens lära, samt Abubakr och Omars leverne, må Gud vara nöjd över dem. Han svarade i det jag kan. Sedan frågade jag Othman må Gud vara nöjd över honom  och han accepterade. [6]

 

 

Hadithen ovan är försiktig med att berätta vad imam Ali svarade om det tredje villkoret. Men det är tydligt att imam Ali hade ett problem med Abdulrahmans villkor. Detta problem var inte aktuellt för Othman som genast hade accepterat villkoren. Vad var det i villkoren som inte accepterades av imam Ali; Koranen? Profetens lära? Eller de två första kalifernas sätt att styra? Det är tydligt för varje muslim att imam Alis invändning var mot de två första kalifernas sätt att styra och vara. Om imam Ali hade accepterat att styra efter de två första kalifernas sätt skulle det kunna tolkas att ger ett slags legitimitet åt dem och deras sätt att styra över muslimerna. Imamen var heller inte en sådan människa som skulle kunna ge ett löfte som han inte tänkte hålla.

 

Det bör också nämnas att den tredje kalifen Othman, trots sitt löfte att följa de två första kalifernas mönster, ändrade mycket av deras sätt att styra. Detta ledde i sin tur att muslimerna revolterade och till slut dödade honom. Efter mordet på Othman samlades muslimerna kring imam Ali och bad honom att acceptera att tillträda den posten som han hade uteslutits ifrån i 25 år. Det första åtgärden imam Ali utförde var att avsätta flera guvernörer som manifesterade förtryck och envälde. Men korruptionen hade gått långt nog att guvernörerna hade mer makt och pengar att kriga mot och även indirekt mörda honom.

 

 

Relaterade artiklar:

Profetens testamentet I, Profeten sade: Håll er vid Koranen och vad?

 

------

 

Skriven av: Fahad Fadhel

Publicerat: 2013-09-28

 

------

 
Tips: Läs mer om profeten Muhammed på www.profeten.net och om Imam Ali på www.imamen.se
 

[1] Haditherna erkänns som korrekta från sunnimuslimerna fast tolkas annorlunda. 

[2] Finns i inte nätversionen av Sahih Bukhari. Däremot i tryckt version Saudaarbien; Darrusalams förlag. vol. 8 hadith 6830 sid 429ff. Berättelsen enligt kalifen Omar själv.

På arabiska: http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=3478 (2012-11-29)

[3] Se i sahih Bukhari: http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6547 (2012-11-29) det är en lång hadith men meningen som är aktuell är ungefär i mitten.

Se även Musnad imam Ahmed Ben Hanbal: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=368&doc=6

[4] Ibid

[5] Ordet فلتة felteh uppslagen i http://baheth.net/ (2013-02-12) där en sunnilärd förklarar vad Omar menat med فلتة