Koranens vårperiod

Ramadan nämns ofta som Koranens blomstertid. Troende över hela världen lägger ner mer tid än vanligt för koranläsning under denna månad för att reflektera över Guds ord samt förstå dess innebörd. Moskéer och muslimska hem klingar av den vackra recitationen ur denna nobla bok. Det är koranrecitationens säsong, den säsong där lusten och önskan att förstå Guds ord blomstrar, just så som det blomstrar i den naturliga årstiden på året.

 

 

Nedan följer några ahadith (återberättelser) som visar vikten av att recitera Koranen under Ramadan:

Åkalla din Herre uppriktigt, med hjärtan som är fria från synd, så att ni må utföra fastan och läsa Hans bok. (Profeten (välsignelser och fred vare med honom och hans familj))
 Den som läser en enda vers ur Koranen (i Ramadan), erhåller samma belöning som den som läser hela Koranen i andra månader. (Profeten (vfvmh))
Allt har en blomstringsperiod, och Koranens blomstringsperiod är månaden Ramadan. (Imam al-Baqir (fred vare med honom))
Åkalla Gud, be Honom om förlåtelse, läs ur Koranen, ångra dig ständigt de synder du har begått så att Ramadans välsignelser må nå dig medan du är uppriktig till Gud. (Imam al-Rida (fvmh))

 

Den heliga Koranen innehåller lysande botemedel för mänskligheten, vackra ädelstenar av visdom för livet och den bästa instruktionen för lycka i denna värld och nästa. Gud talar till människorna genom den och det är människas ansvar att ta reda på Hans budskap.

 

Att recitera den heliga Koranen                                         

Många muslimer tycker om att recitera hela Koranen under Ramadan. Om inte det är möjligt bör man åtminstone se till att recitera en del ur den i denna heliga månad. Belöningen för det är mycket större än i de andra månaderna.

Recitation av Koranen har många fördelar. Nedan följer några hadith som visar på detta:

ñ Illuminera era hus med recitation av den heliga Koranen… för att om den heliga Koranen reciteras frekvent i ett hus kommer dess boende att ta emot välsignelser och huset ger ljus till himlen såsom stjärnorna på himlen ger ljus åt jorden. (Profeten (fvmh))
ñ Hjärtat rostar precis som järn, avlägsna hjärtats rost med recitation av Koranen. (Profeten (fvmh))
ñ Den som finner välbehag av att recitera Koranen kommer aldrig att erfara ensamhet, även om hans vänner skulle överge honom. (Imam ‘Ali (fvmh)).

 

Hur skall Koranen läsas?

1. Tvaga dig innan du reciterar Koranen. Det är förbjudet att röra skriften i Koranen utan den sedvanliga tvagningen (wudhu). Även om man inte rör skriften är det rekommenderat att tvaga sig innan man börjar recitera Koranen.
2. Be Gud om beskydd från djävulen.
3. Recitera med vacker röst. Den heliga Koranen bör läsas långsamt och med vacker röst samt med iakttagande av läsreglerna. Ge skönhet till Koranen med din röst. När Profeten (vfvmh) blev tillfrågad om vem som hade den vackraste rösten för recitation sa han: Den person som, när han reciterar och du lyssnar på honom, förstår du att han räds Gud. Profeten (fvmh) har även sagt: Allting har ett ornament, och Koranens ornament är en vacker röst.
4. Interagera med Koranen. En annan viktig punkt när man reciterar Koranen är att interagera med den. När man läser om goda löften och belöningar för de troende bör läsaren känna sig hoppfull och förväntansfull. Och när man läser om straff och vedergällning bör läsaren känna ängslan och fruktan samt söka sin tillflykt till Gud. Stundtals ställer Gud frågor i Koranen, såsom i kapitel 55 al-Rahman: ”Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?” Korankommentatorer säger att man bör svara tillbaka: Min Herre, jag kan inte förneka något av dina verk. Denna typ av interaktion med Koranen gör Koranen till en levande bok, inte endast en bok som skall läsas.

 

Att förstå Koranen

Det är viktigt att de troende försöker att förstå vad Gud har uppenbarat i Koranen. Det är en bok med vägledning och för att förstå vägledningen i den samt handla efter det så krävs det att vi förstår dess verser. Den fjärde Imamen (fvmh) har sagt:

ñ De koraniska verserna är skatter av kunskap. När en skatt öppnas för dig måste du se vad som finns i den.
ñ Reflektera över Koranens verser och lär dig från dem för att dem är de bästa lärdomarna.

Att förstå Koranen kan göras genom att läsa översättningen, reflektera över orden i verserna, orsakerna kring dess uppenbarelse och genom att läsa och diskutera tolkningen som de lärda har skrivit. Att förstå Koranen är en viktig plikt för alla muslimer. Gud talar till oss genom Koranen och vi behöver förstå vad Han säger i den. Många muslimer tror att det är endast på de lärda som denna plikt vilar på, många tror att det räcker att de reciterar Koranen med vacker röst utan att reflektera över dess budskap. Så är dock inte fallet. Profeten (vfvmh) kommer att beklaga sig över just sådana muslimer på Domedagen genom att säga: ”Min Herre! Mitt folk tog mycket lätt på Koranen.”
Genom att studera och tänka över Koranen exkluderas vi ur den grupp som Profeten (vfvmh) kommer att beklaga sig över på Domedagen.

 

Övningar

Du kan nu själv prova på nedanstående övningar för att bekanta dig med innehållet av Koranen. Förhoppningsvis bidrar detta till en djupare förståelse av Koranen.

Välj ett kapitel i Koranen, memorera den, läs översättningen, reflektera över den, läs tolkningen och försök att förstå det.
Välj verser som behandlar samma ämne, memorera dem, försök att förstå dem, läs tolkningen av dem samt diskutera de med en lärd eller dina vänner.
Gör upp ett eget schema för de tider du vill/kan läsa Koranen i Ramadan. Du kan i samma tid baka in läsning av dess översättning och tolkning.
Memorera några hadither vad gäller vikten av att läsa och förstå Koran.

Börja med att diskutera några viktiga ämnen redan idag! Diskutera och reflektera gärna över:
- Uppenbarelsen av Koranen samt dess sammanställning.
- Koranens mirakel.
- Människans behov av vägledning.

 

Källa: Understanding the Month of Glory, publicerad av Tayyiba Publishers, Richmond B.C, Kanada www.al-islam.org
Översatt av: al-Hadi ungdomsförening (al-hadi.se)