Vad är Ashura? (Om sorgehögtiden utifrån barnperspektiv)

 
 
 
Muharram är det arabiska namnet på den första månaden i det muslimska året. Muharram är en helig månad för muslimer men främst för shiamuslimer. De första tio dagarna av månaden kallas för ashura, som på arabiska betyder siffran tio. Ashura utgör en period för reflektion, sorg och hängivenhet som har sin grund i minnesceremonin för imam Hussein (frid vare med honom). 
 
För både vuxna och barn är det av stor betydelse att förstå innebörden av högtiden. Denna text syftar till att belysa denna sorgehögtid utifrån barnperspektivet och hur du som förälder kan på bästa möjliga vis stötta och finnas där för ditt barn under denna högtid. Det kan med stor sannolikhet komma uppstå frågor och tankar hos ditt barn som kan behöva besvaras.
 
Texten kan även användas för dig som är lärare, pedagog eller vuxen som kommer i kontakt med barn som firar denna ceremoni och som kan få värdefulla insikter krig firandet av denna högtid. 
 
 
Imam Husseins tragiska martyrskap
En central händelse under muharram är minnet av Imam Husseins (fvmh) tragiska martyrskap i slaget vid Karbala (en stad i Irak). Imam Hussein (fvmh) blev kallblodigt mördad tillsammans med många av sin familj och närmaste följare. Inte ens barn fick undgå denna tragedi. Historien talar om Imam Husseins spädbarn, som var det yngsta martyren med sina ynka månader i livet. 
 
 
Sorgeuttryck 
Under muharram samlas människor för att delta i ceremonier som bland annat inkluderar latmiya och latom. Samlingsplatserna dekoreras med svart tyg och tavlor med olika budskap. Deltagarna i ceremonierna väljer oftast att ha på sig svarta kläder som i många kulturer förknippas med sorgens färg. 
Latmiya är en sorgepoesi, reciterad melodiskt och rytmiskt för att hedra minnet av Imam Hussein (fvmh) och hans anhängare. Latmiya syftar till att återge olika betydelsefulla ögonblick från imams Husseins kamp och genom dessa, väcka känslor hos lyssnarna.
 
Latom sker i samband med att sorgepoesin reciteras. Deltagarna klappar rytmisk på sina bröst i takt med recitationen av sorgepoesins som ett uttryck för sorg och respekt för imam Hussein (fvmh). 
 
Det är en symbolisk handling som visar deltagarnas gemensamma sorg över Imam Husseins uppoffring och lidande. Genom att delta i latom visar människor sitt stöd för de värderingar och principer som Imam Hussein (fvmh) stod för, såsom rättvisa, sanning och mod.
 
Ibland används hängivenhetsobjekt vid sorgeuttryck, det sker med lätta material som mjuka ritualkedjor eller ritualtrådar. Även den här handlingen är en symbolisk gest av sorg och trofasthet till Imam Hussein (fvmh) och hans lidande under slaget vid Karbala, där han och hans anhängare stod emot överväldigande odds och till sist mördades för att de stod emot förtryck och orättvisor. För de som praktiserar detta är det ett sätt att visa sitt djupa engagemang och lojalitet till Imam Hussein och hans ideal.
 
 
Generositet och medkänsla genom traditionen
En annan viktig del av muharram är traditionen med att dela mat och ge välgörenhet till dem som är i behov. Föräldrar kan uppmuntra sina barn att delta i denna välgörenhetsverksamhet genom att hjälpa till att förbereda mat eller genom att samla in pengar eller matvaror för att ge till behövande. På så sätt kan barn lära sig vikten av generositet och medkänsla gentemot andra, särskilt under en tid då många lider i vår omvärld till följd av krig och katastrofer av olika slag.
 
 
Förståelse för högtidens betydelse
För barn som är nyfikna på varför muharram är en sorgehögtid kan föräldrar förklara att det handlar om att minnas och hedra de som gjorde sitt yttersta för kampen för rättvisa. Förklara betydelsen av muharram på ett sätt som är anpassat till respektive barns ålder och mognad. Använd enklare ord och förenkla koncept för att möjliggöra för ditt barn att förstå och uppskatta denna viktiga högtid och dess traditioner. 
 
Att lära sig om muharram kan också öppna upp möjligheter för barn att utforska och förstå sin egen tro och identitet. Genom att uppmuntra till öppna samtal och frågor kan föräldrar hjälpa och bidra till att barnen får en utvecklad och djupare förståelse för sin religiösa och kulturella arv.
 
 
 
 
 
Barnens deltagande i sorgeuttryck
Föräldrar kan förklara för sina barn att Imam Hussein (fvmh) var en ädel ledare som kämpade för frihet och rättvisa och som gjorde stora uppoffringar för dessa värden. Genom att berätta historien om Imam Hussein, kan föräldrar belysa vikten av att stå upp för det som är rätt även i motvind.
De specifika händelserna i muharram erbjuder barn en möjlighet att lära sig om, och reflektera över, betydelsen av mod och vikten att bekämpa orättvisor. Det ger barnen möjlighet att ställa frågor och bearbeta sina egna känslor och tankar kring dessa teman.
Det är viktigt att hörsamma barnets vilja. Prata gärna med ditt barn om hur ditt barn ställer sig till deltagandet i dessa sorgeuttryck. Minst lika viktigt är det också att upplysa barnet att det finns olika sätt att uttrycka sin sorg på och att barnet själv får välja det sättet som han eller hon är mest bekväm med. 
 
 
Om barnet väljer att delta i dessa sorgeuttryck
Barnens deltagande sorgeuttryck sker alltid under överinseende av anhörig. 
 
För barn kan latom vara en kraftfull upplevelse som hjälper dem att förstå betydelsen av muharram-högtiden och att uttrycka sina egna känslor av sorg och medkänsla. Föräldrar har en viktig roll i att förklara för sina barn att latom inte handlar om att skada sig själv, utan snarare om att uttrycka sorg på ett symboliskt sätt. 
 
Föräldrar kan också prata med sina barn om vikten av att följa imam Husseins exempel genom att stå upp för rättvisa och bekämpa förtryck i alla dess former.
 
Att delta i latom kan hjälpa barn att känna samhörighet med sin gemenskap och förstå vikten av att minnas och hedra de som stod för rättvisa och frihet. Samt ge de viktiga redskap såsom ökad mentaliseringsförmåga, sympati och empati. Detta genom att erbjuda barnen möjlighet att lära sig om och förstå olika aspekter av mänskliga erfarenheter såsom kamp för rättvisa och frihet, solidaritet, sorg, lidande och inte minst hopp. 
 
Genom att delta i ceremonierna, lyssna på berättelser och reflektera över betydelsen av dessa händelser kan barn utveckla en förmåga att sätta sig in i andras känslor och upplevelser. Dessutom kan de lära sig att se samband mellan handlingar och konsekvenser samt att uppskatta vikten av medkänsla och solidaritet med dem som lider. Utöver detta kan muharram och ashura också erbjuda barn en kulturell och religiös förankring, främja kritiskt tänkande och reflektion samt ge dem en plattform för personlig tillväxt och självutforskning. 
 
Att förstå sorg ur ett religiöst perspektiv är också särskilt viktigt för barn av flera skäl. För det första ger det dem en kulturell och religiös förankring som hjälper dem att bearbeta sorg på ett meningsfullt sätt inom sin egen trostradition. För det andra hjälper det dem att förstå och respektera sorgereaktioner både inom sin egen tro och hos andra.
 
 
 
 
 
Föreläsningar och teater för barn
Imam Ali Islamic Center (IAC) erbjuder program för barn i alla åldrar.
 
IAC erbjuder bland annat barn latmiya, teaterföreställningar, föreläsningar för äldre barn och mycket annat. 
 
Program med olika aktiviteter publiceras på hemsidan ca två veckor innan muharram. 
 
Välkomna till IAC om ni har några frågor eller funderingar.
 
 
 
 
 
Källa: Dagens Muslim
 
 
 
 
 
 
Publicerad: 2024-06-04