جشن عید غدیر خم 2012

جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
جشن عید غدیر خم در مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012