بیانیه درباره انتخابات سال 2022 سوئد

 
شرکت در انتخابات عمومی و آزاد، از حقوق اساسی شهروندان در کشور سوئد است. مرکز اسلامی امام علی (ع) همواره به واجدین شرایط در کشور سوئد توصیه نموده تا از فرصت شرکت در انتخابات استفاده نمایند. این توصیه، با توجه به وضعیت کنونی جامعه و افزایش شدید نفرت و تهدید علیه اقلیت ها، مهمتر از گذشته است. گفتمان خصمانه علیه مسلمانان و اسلام ستیزی به صورت واضحی در اماکن بسته و در صحنه سیاست مشهود است. این نوع از گفتمان در زندگی واقعی شهروندان سوئد و بخشی از جامعه مدنی بروز می نماید. تاریخ به ما آموخته است که این نوع از گفتمان خصمانه که به سوی شهروندان مسلمان نشانه رفته است، در میان آنان باقی نخواهد ماند و به میان دیگر اقلیت ها و بخش های جامعه نیز کشیده خواهد شد. مرکز اسلامی امام علی (ع) امیدوار است، دولت آتی، بدون در نظر گرفتن احزاب تشکیل دهنده آن، مسئله مسلمان ستیزی را به عنوان یک مشکل اجتماعی جدی تلقی نموده و در رفع این مشکل جامعه امروز، تلاش نماید. 
 
مرکز اسلامی امام علی (ع) از لحاظ سیاسی بی طرف است و در انتخابات، توصیه به انتخاب هیچ حزب خاصی ندارد. ولی در عین حال از انتخاب کنندگان درخواست دارد تا در اعطای رأی خود هشیارانه عمل کنند. اینکه حزب و افرادی را انتخاب کنند که تلاش می کنند تا با مهاجر ستیزی مقابله نموده، طرفدار مشارکت تمامی افراد جامعه در ساخت آینده سوئد باشند و مسئله اهمیت آزادی ادیان را جدی می گیرند.
 
در انتخابات روز یکشنبه 11 سپتامبر 2022 شرکت نمایید و یا از طریق مراکز انتخاباتی اعلام شده به صورت زودهنگام رأی دهید. 
 
 
مرکز اسلامی امام علی (ع)
استکهلم - 7 سپتامبر 2022
 
 
 
 
----
منتشر شده: 07/09/2022