Intervju med M. Said Bahmanpour om profeten Jesus och heliga Maria i samband med jul

I samband med jul och minnet av profeten Jesus födelsedag fick närradion Maaref (som sänder via FM 94,2 MGH) intervjua den kände iranska författaren Said Bahmanpour.  Han är forskare inom religioner och speciellt islam. Bahmanpour är även författare till den framgångsrika och intressanta TV-serien Maryam Muqaddas (Heliga Maria) och till den minnesvärda serien Ashabe Kahf (Grottans kompanjoner). Här följer en del av intervjun. Hela intervjun finns att läsa på www.budskapet.nu

 

 

 

Författaren Mohammad Said Bahmanpour

 

 

Fråga: Du har forskat en hel del om Jesus enligt Islam och Kristendom. Vilken/vilka av evangelier beskriver profeten Jesus mer likt den Heliga Koranen?

 

Bahmanpour: Som jag kommer ihåg har vissa av dessa evangelier inte talat alls om Profeten Jesus (fvmh) födelse. Nu tror jag det helt visst är Markus-evangeliet som talar detaljerat om detta. Johannes eller Johns evangelie är ett mycket mer gnostiskt evangelie. Det talar mer om Profeten Jesus (fvmh) såsom shiamuslimernas traditioner och uttalanden om Imamerna. Det är ett mer gnostiskt evangelie, eftersom alla har skrivit sitt evangelie utefter sina egna uppfattningar. Johannes var en gnostisk person som skrev utefter sin egna uppfattning. Markus var en mer historievetare, och skrev utefter sin uppfattning. Men alla dessa evangelier skiljer sig i själva verket från Koranen gällande historian om Jesus (fvmh) födelse såsom de illustrerar det. En av dessa skillnader är att heliga Maria (fvmh) födde Profeten Jesus i stallet när hon var och reste tillsammans med Josef. Det som är känt är de bilder som finns nu om stallet. Men Koranen säger nej, Maria var ensam och gick ut i öknen eftersom hon inte ville att det skulle avslöjas. Hon hade ingen man. Ni kan ju föreställa er att folk ser en kysk 14–15 årig flicka, hur gammal hon än nu var, och som växt upp i ett tempel, plötsligt blir gravid. Ni kan utifrån psykologiska aspekter förstå vilken olycka det blev då Koranen återberättar från henne att hon sa följande när hon gick ut ur staden och lutade sig mot palmträdet:

 

”Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!”[1]

 

Så svårt var det! Men efter miraklet som ägde rum och att hon talade inför folket finns inte i de officiella evangelierna.

 

Vi har ett apokryfiskt evangelie för barndomsperioden som tillhör evangelier som inte bekräftas av kyrkan. Där liknar historian om Maria och Profeten Jesus ungefär det som finns i Koranen. Ni vet att det finns många av dessa evangelier. De skrev 200 stycken evangelier och alla skrev dem utifrån sina egna uppfattningar. Ni kan ju föreställa er att alla som sett Profeten Jesus ville skriva någonting om honom.

De skrev historien om hans liv. Eftersom de evangelier som vi talar om är inte det evangelie som Koranen talar om. Koranen säger att Vi (Gud) gav honom (Jesus) Evangeliet[2]. Dessa böcker som nu heter evangelier är berättelser om Profeten Jesus liv som andra har skrivit. Alltså är de inte alls det Evangelie som Koranen talar om. De har skrivit dem på olika vis. Det närmaste evangelie till Koranen bland apokryfiska och inofficiella evangelier och evangelier som inte accepterats av kyrka är det evangelie som Profeten Jesus (fvmh) lärljunge Barnabas skrivit. Det evangeliet är väldigt nära till Koranen. Det är inget tal om treenigheten i den. Det löfte som Profeten Jesus ger -  ”och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.”[3] – finns i just det evangeliet. Därmed finns det meningar i de andra evangelierna som vissa tolkar att de hänvisar till detta. Nu ska vi inte diskutera om det. Hur som helst finns det olika tolkningar om dem, men generellt är Koranens berättelse om Profeten Jesus (fvmh) och den heliga Maria väldigt vacker, djup, gnostisk och spirituell. Titta t. ex. på hur det talas om Profeten Maria i suran Al ’Imran:

 

”Å Maria, förrätta din andakt inför din Herre med ödmjukhet; fall ned på ditt ansikte [inför Honom] och böj ditt huvud tillsammans med dem som böjer sina huvuden [i bön]!”[4]

 

Vid det tillfället kommer uppenbarelsens ängel Gabriel till henne. Detta visar att hon hade en hög ställning då Gabriel skickades till henne. Gabriel talade med henne direkt. Detta är Profeten Marias ställning! Profeten Jesus är som en ängel i människoform som Gud beskriver det:

 

”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.”[5]

 

”...Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande]...”[6] ”Kristus” betyder den som blivit märkt för Guds skull. ”Hans ord” betyder att han var Guds ord och tecken. Ser ni! Dessa formuleringar om Jesus (fvmh) finns inte om någon annan profet eftersom Jesus var en unik människa. Han var i verkligheten en änglalik människa, eller en ängel i människoform. Men en [sann] människa är högre än en ängel. Ni vet att en [sann] människa är högre än en ängel. Vi kan inte [riktigt] säga att han var en ängel i människoform, men han var en enastående människa och de mirakel han utförde kunde inte alla profeter utföra sådär enkelt.

 

 

 

 

Fråga: Profeten Jesus var så pass unik och hans berättelse har återberättats i den Heliga Koranen och Koranen har gett Jesus ett sådant högt värde... Om en sådan perfekt människa kom, vad fanns det för behov av att islams Profet skulle komma efter honom?

 

Bahmanpour: förut var profetskapet en mänsklig egenskap som fanns hos en del människor. Det går alltså inte att säga: vad fanns det för behov att t. ex. dessa profeter skulle komma till mig? Vissa människor var helt enkelt profeter. De hade alltså denna relation till Gud, och p.g.a. just detta säger Koranen även ”Profetlängdens Sigill”[7]. Profeten (fvmh) förslöt profetskapet med sitt sigill. Efter honom har ingen annan denna egenskap. Varför är det så? Det vet vi inte. Det går alltså inte att säga så. Det stämmer att det fanns väldigt få profeter mellan Profeten Jesus och islams Profet och att det inte ens fanns något sändebud mellan dem, eftersom ett sändebud (Rasul) är högre än än profet (Nabi). De Troendes ledare säger följande i Nahj al-Balagha:

 

أرسله على حين فترة من الرسل

 

”Han skickade Profeten under en tid då sändebudens led var bruten.”

 

Profeten kom under en tid då ett tomrum hade funnits gällande att skicka sändebud. Se, jag kommer att säga en väldigt grundläggande sak. Gud har inte mer än en religion. Det funkar inte så att Gud skickar olika budskap till olika folk. Ja, det finns olika lagar som t. ex. beror på kultur, tid, plats etc. T. ex. skiljer sig typen av människornas lagar. Deras typ av lagar kan skilja, men religionens grund skiljer ju inte på sig. Religionens stomme är en, budskapet är ett. Alla av Guds profeter förmedlade just detta enhetliga budskap.  Vi har även detta i Koranen:

 

”Vad som sägs till dig [Muhammad] är ingenting annat än det som har sagts till de profeter som gick före dig...”[8]

 

Detta är en religion. Denna religion är också islam, underkastelse till Gud. Koranen säger även detta:

 

”För Gud är [den sanna] religionen islam (underkastelse under Hans vilja)...”[9]

 

Religionen är en inför Gud, denna religion är också islam. Alla profeter förmedlade islam i själva verket. Tidigare hette inte denna religion islam. Innan Abraham hade inte islam, Guds enda religion, något namn. Abraham gav denna religion namnet islam:

 

”...Han har i gången tid och i denna [Skrift] kallat er för muslimer (dem som har underkastat sig Guds vilja)...”[10]

 

Abraham gav denna religion dess namn. Den som accepterar denna religion är en muslim. Därmed har alla profeter kallats för muslimer. T. ex. om Hans Excellens Lot, när Vi (Gud) ville föra ut de troende från Lots stad, staden Sodom, säger Gud:

 

”men, frånsett ett hus, fann vi inget [hus] som tillhörde muslimerna (de som hade underkastat sig Guds vilja).”[11]

 

Alltså är ”muslim” ett namn som fanns förr i tiden. Guds religion är en. Men det grundläggande problemet är att efter varje profet uppstod skiljaktigheter bland folket. Jag vet inte om de var oeniga om själva boken eller om de tolkade boken på olika sätt. Se, enligt oss muslimer är det på detta viset. De kristna själva vet också om gällande det evangelie som vi tror på. Men de anser inte att något evangelie uppenbarats för Profeten Jesus. De säger att själva Bibeln är en gudomlig bok. Vår Koran säger att Evangeliet uppenbarades för Profeten Jesus. Bibeln är ju inte Evangeliet. Olika personer har skrivit Bibeln utefter sina egna uppfattningar. 200 stycken evangelier har skrivits.

De har hittat 200 stycken, det är inte så att det var 200 stycken från början. Kyrkans herrar har valt ut fyra stycken utav dessa 200. De tvistade, bråkade och dödade varandra gällande detta val. Till slut kunde de göra dem officiella m.h.a. påtvingningar och politisk makt. Dessa bråk har alltid funnits efter varje profet. Det som Gud skänkte mänskligheten genom att försegla profetskapet var att Guds bok inte längre skulle kunna förvrängas. Gud gav alltså inte tillåtelse att detta skulle hända. Gällande tidigare böcker så var det så att Gud Själv skrev Toran, inte skrev Profeten Moses den och inte heller hans följare.

 

”Och Vi skrev åt honom på tavlorna...”[12]

 

Vi (Gud) skrev Toran... Moses förde den sedan till sitt folk. Sedan ser vi hur mycket skiljaktigheter det blev kring den. Profeten Muhammeds (fvmh) kompanjoner nedtecknade Koranen, Profeten själv skrev inte ned den och inte heller skrev Gud den. Profeten gav befallningar om detta och han hade skribenter för det. För varje vers som uppenbarades sa han att de skulle skriva ned det och var de skulle förvara det etc. Med alla dessa skiljaktigheter som vi funnits genom hela islams historia ser vi att denna Koran förvarats.

 

”Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”[13]

 

Se, det har hittats Koraner. Nyligen har man hittat Koraner i Sana’a i en moské som tillhör första och andra seklet efter hijra. Ni har säkerligen hört att man daterat en Koran på Birmingham-universitetet m.h.a. kol-14-metoden. Datumet kommer från Profetens tid. Man har hittat så pass många olika Koraner under historiens gång, och ingen av dessa Koraner har skiljt sig med något ord. Dess information har förvarats.

Det är inget påstående att Koranen har bevarats. Detta är en fråga av erfarenhet. I hela världen har man inte hittat någon Koran eller ens sida som skiljt sig åt lite från denna Koran. Detta är ett av Guds mirakel. Med alla dessa problem och de vändningar som vi haft genom islams historia har den bevarats.

 

 

 

Fråga: Om man idag vill att du ska skriva en berättelse om en annan religiös personlighet i historien som de vill göra en tv-serie om, vilken personlighet vill du denna gång skriva om?

 

Bahmanpour: Jag skulle jättegärna vilja skriva någonting om den sjätte Imam Jafar Sadiq (fvmh) eftersom han var så enastående. Han var så enastående att vi verkligen och absolut inte kan återgälda det han gjort för oss. Av denna anledning uppkallades Jafari-skolan efter honom. Vi har haft många muslimska forskare och flera väldigt enastående forskare, men när vi kollar på djupet av hans läror, speciellt gällande monoteism, eller varenda fråga ni tittar på, gällande sociala och religiösa frågor är det förbryllande.

Det har verkligen inte jobbats [tillräckligt] kring det. Detta måste vi, om Gud vill, berätta mer om.

 

Klicka här för att lyssna på hela intervjun på persiska.

 

 

 

[1] 19:23 – Heliga Koranen

[2] 57:27 – Heliga Koranen

[3] 61:6 – Heliga Koranen

[4] 3:43 – Heliga Koranen

[5] 19:33 – Heliga Koranen

[6] 4:171 – Heliga Koranen

[7] 33:40 – Heliga Koranen.

[8] 41:43 – Heliga Koranen.

[9] 3:19 – Heliga Koranen.

[10] 22:78 – Heliga Koranen.

[11] 51:36 – Heliga Koranen.

[12] 7:145 – Heliga Koranen.

[13] 15:9 – Heliga Koranen.

 

 

 

---

Publicerad: 2016-12-24