Åkallan (Dua) al-Iftitāḥ med svensk översättning

I Guds namn – Honom tillkommer all lovpris, och Hans budbärare tillkommer de bästa av välsignelser
 
Månaden Ramaḍān är en väldigt speciell månad, med många välsignelser och mycket barmhärtighet.
 
Det är en månad i vilken vi fastar, men också en månad för åkallan.
 
Duˁāʽ al-Iftitāḥ är en väldigt viktig åkallan för månadan Ramaḍān. Det är rekommenderat att man läser den varje kväll under den heliga månaden. 
 
Publikationen innehåller förutom ovannämnd åkallan även ett antal mindre åkallor rekommenderade för månaden Ramaḍān, utvalda från det välkända verket Mafātīḥ al-Jinān. Utöver detta nns i början av publikationen en introduktion till Duʿāʽ al-Iftitāḥ.
 
Mot slutet av publikationen nämns rekommenderade handlingar för fastebrytandet varje kväll, även detta hämtat från Mafātīḥ al-Jinān. Publikationen har sen sist även utökats med en predikan framförd av Profeten Muḥammad (vfvmh) inför månaden Ramaḍān.
 
Det bör även noteras att publikationen försetts med en translitteration/transkribering – till detta följer även en translitterationslista i början av boken.
 
Det vore klokt för den som ämnar följa translittereringen att först läsa igenom den inledande delen om translitteration/transkribering.
 
Det är vår förhoppning att denna publikation skall berika läsarens erfarenhet av den heliga fastemånaden och hjälpa henne få en större förståelse för fastemånadens många olika dimensioner.
 
Medan stor möda har lagts ner på arbetet är det långt ifrån perfekt – om l läsaren noterar områden för förbättringar ser vi gärna att ni inkommer med era anmärkningar till Ungdomsförening så att detta kan tas i beaktande för framtida publikationer.
 
 
Klicka här för att ladda ner pdf filen för hela åkallan.