Den bästa och mest storartade kvinna genom tiderna

Den bästa och mest storartade kvinna genom tiderna

 

 

Enligt muslimer är Fatima (frid vare med henne) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse.

 

I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten (fvmh):

”Fatima är världarnas kvinnors mästarinna.”

 

Dock har Hennes Excellens Heliga Maria presenterats som den utvalde bland alla världarnas kvinnor enligt den Heliga Koranen, och hos muslimerna har hon en hög position. Hon är ett ypperligt exempel när det gäller kyskhet och har presenterats som den bästa av världens kvinnor. Men detta betyder att hon var den utvalda kvinnan på sin tid.

 

Men Fatima Zahras (fvmh) höga position är inte begränsad till hennes livstid, utan sträcker sig däremot genom alla tider. P.g.a. detta har den Helige Profeten (fvmh) i ett annat tal tydligt nämnt Fatima (fvmh) som de första och sista kvinnornas mästarinna.

 

Men en till punkt förstås även ifrån dessa två profetiska traditioner och liknande traditioner, vilket är att om Fatima (fvmh) är världarnas bästa kvinna och ingen har någon högre position än henne på något sätt, så är det extremt viktigt att lära känna hela hennes liv och vartenda ögonblick i hennes liv. Detta är p.g.a. att en person kan nå de högsta spirituella nivåerna genom att begrunda och studera detta noggrant. Från en annan synvinkel förstår vi när vi vänder oss till den Heliga Koranen att flera verser uppenbarats för att tala om hennes värde och position. Bland dessa verser är Tathir-versen, Mubahala-versen, de första verserna i suran Dahr, suran Kawthar, versen om att observera de anhörigas rättigheter m.m., vilka i sig själva är en betoning på H. Exc. djupa nivå hos Gud. Dessa verser har analyserats i många artiklar och böcker.

 

 

Källa: www.zahra.se