Vad är en troendes kännetecken? (Artikelserie: del 4)

Vilka är de som Allah älskar mest?
 
 
Profeten (s) sade:
 
”Hela skapelsen är avhängig Gud och den mest älskade av Allah är den som gör mest nytta för Hans avhängiga.” 
 
En man frågade Profeten (s): ”Vem är den som Allah älskar mest?”
 
Han svarade: ”De mest samhällsnyttiga bland folket.”  
 
Dessa heliga meningar lär oss i enkla termer hur man handskas med människor och hur en muslim bör bete sig mot andra individer i samhället.
 
I själva verket ansvarar varje muslim att vara en nyttig medlem i det samhälle som han eller hon bor i. Detta eftersom Profeten lär oss att det mänskliga samhället är som den mänskliga kroppen, olika kroppsdelar har olika funktioner samtidigt som hela kroppen medlider när någon av dess delar har någon smärta. 
 
Det mänskliga samhället består av olika människor som utför olika uppgifter och nödvändiga tjänster. En troende bör därför skyndsamt hitta den funktion som han kan uppfylla i det mänskliga samhället. 
En bonde levererar mat, läkaren hjälper de sjuka, teologer undervisar religionen och försvarar den mot angrepp, soldaten försvarar landet, läraren utbildar osv. Dessa är få exempel som visar att varje person bör alltefter sina förmågor vara i det mänskliga samhällets tjänst.
 
 
Profeten (s) liknar det mänskliga samhället vid en stor familj:
”Alla människor tillhör Allah, den Upphöjde, som älskar gott och påbjuder det. Han tillvaratar deras intressen och välgång, så som en man tar hand om sin egen familj genom omsorg och hjälp.”
 
 
Därför älskar Allah dem som gör gott för andra människor, dem som hjälper de fattiga, tar hand om de sjuka, ger mat till de hungriga, enar människorna, upptäcker nya botemedel, bygger skolor eller barnhem för att vårda föräldralösa barn etc. En sann troende gör alla handlingar till förmån för sina medmänniskor och är därför en effektiv resurs för sitt samhälle.
 
 
Följaktligen är den mest nyttiga personen i samhället med de bästa och mest fördelaktiga egenskaper, den som Allah älskar mest. Ett samhälle kan inte vara ett starkt, solidariskt och omsorgsfullt sådant där frid och lycka råder, om inte dess medlemmar ignorerar de skadliga egoistiska intressen och står medmänskligheten till tjänst. 
 
 
Vad är det som en troende muslim vill främja?
 
 
Profeten (s) sade:
 
”Vid Allah i vars hand mitt liv vilar svär jag att ni inte kan komma till himlen och uppnå evig lycka om inte ni har tro, och ni kan inte ha tro om inte ni älskar varandra. Vill inte ni att jag skall vägleda er till en handling som resulterar kärlek och vänskap bland er? ” 
 
 
De svarade: ”Ja, O Guds Profet” Då uppmanade han: ” Hälsa då varandra med salam (fred) öppet och tydligt” 
 
 
Islam är nationernas, gemenskapens och brödraskapets religion. Profeten Muhammed (s) uppmanade människor till vänskap och omsorg eftersom dessa är grunden för samarbete och lycka i detta liv. Människan är tillfreds och känner glädje när hon lever med den egna familjen eller med omtänksamma vänner. Hon kan inte glömma familjen och vännerna på grund av kärleken som hon hyser för dem. Kärlek och respekt mellan en harmonisk grupps individer är givetvis något ömsesidigt. 
 
 
Det är först när det inte finns någon kärlek som fiendskap mellan människor kan rota sig, något som ofta leder till att aggression bryter ut. Om det rådde äkta kärlek bland människor skulle de inte strida mot varandra, de skulle inte stjäla någon annans egendom och inte heller skulle det finnas en sådan klyfta mellan rika och fattiga.
 
 
Allah kommer inte att acceptera oss och inte heller kan vi leva lycka om inte vi älskar varandra.
 
Mänsklighetens Profet (s) vägleder oss mot den rätta vägen genom att uppmana oss att hälsa varandra med salam. Salam betyder fred och man måste mena det man yttrar, därför är detta det första tecknet på vänskap som vi bör visa varandra. Därför säger han: ”Hälsa varandra salam öppet och tydligt.”
 
 
Genom att följa hans vägledning låter vi kärlek och lycka genomsyra våra själar och relationer. 
 
Kärlek bland ärliga muslimer är ett tecken på deras sanna och uppriktiga tro. Muslimer är varandras bröder och systrar samtidigt som de ser andra människor som sina jämlikar. 
 
Den som ogillar sina muslimska syskon eller skadar dem är därmed inte en sann troende. Detta kan vi förstå från Guds Profet (s) som säger: Ingen troende är sanningsenliga i sin tro om inte de älskar varandra.
 
Dessa heliga traditioner (hadither) lär oss att Allah inte kommer att acceptera oss och inte heller låta oss inträda paradiset om vi inte tror och agerar utifrån dessa föreskrifter. Hans sändebud har också tydligt förklarat: Det är obligatoriskt för muslimer att älska varandra för att vara troende och därmed inträda Paradiset. 
 
 
 
 
Hur förhåller sig en troende muslim mot föräldrar som inte är muslimer?
 
 
Gud säger i Koranen:
 
Din Herre har föreskrivit: att ni inte dyrkar någon annan än Honom, och handla gott mot föräldrarna; om en av dem eller de båda uppnår högålder säg då inte fy till dem och banna dem inte, och tala till dem ett ömsint tal.  Och sänk för dem, på grund av barmhärtigheten, ödmjukhetens vingar och säg: ”Herre, förbarma dig över dem såsom de tog hand om mig, då jag var liten” (17:23-24)
 
 
Om du får en gåva från en vän, kommer du med all sannolikhet att visa tacksamhet. Likaså kommer din kärlek till din vän att växa. De personer som erbjuder dig fysisk hjälp under din uppväxt såväl som psykisk stöd under livets gång, känner du naturligtvis dig skyldig att respektera och bekänna förtjänster som de välvilligt erbjudit dig. 
 
Ingen har gjort, gör eller kommer att göra för dig, mer än dina föräldrar. Det är de som förtjänar, din absoluta kärlek, tacksamhet, och respekt. Det är de som stod ut och står ut med svårigheterna och tröttheten för sina barns skull.
 
En moder bär embryot i livmodern, livnär det från sitt blod tills hon föder barnet i obeskrivliga plågor. En mor gör allt vad hon kan för att behaga sina barn och ge dem den värme, kärlek och trygghet som de behöver. Detta är inget som hon gör motvilligt utan med en entusiasm, absolut kärlek och omsorg, vilket borde utöka respekten mot henne. Fadern ger familjen och barnen en annorlunda kärlek, värme och trygghet. Han kämpas för att kunna tillgodose familjen med mat, kläder, hem, säkerhet och allt som familjens välgång behöver. 
 
I de inledande verserna som citerats ovan avråder Allah oss från att dyrka eller lyda någon annan än Honom; därefter beordras vi att älska våra föräldrar och erkänna deras förtjänster och välvilja mot oss. Vi uppmanas att inte tala ovänligt eller såra dem, inte ens genom att sucka i protest. Respekt mot föräldrar är extra viktig när de blir äldre, eller oförmögna att tillgodose sina behov.
 
[Den tacksamme är den som ständigt har andra individers förtjänster, inte minst de som hon fått nytta av, i åtanke. Hon har alltid föräldrars mödor som de utstått för hennes skull i åtanke. Därför försöker hon att kompensera åtminstone en liten del av det som de med all omsorg och kärlek gjort för henne. Den uppmärksamma människan är hon som inte endast beundrar de som erbjuder henne förtjänster utan även andra som tjänar det mänskliga samhället.
 
Detta eftersom den förståndiga människan ser att handen som sträcks till andra individer också vara sträckt mot henne själv. Hon känner sig därför tacksam och lojal mot hjälpare även om dess hjälp går till svältande i Afrika. Detta eftersom hon inser att hon är en medlem av en stor grupp som just nu får hjälp i Afrika.
 
Motsatsen är den som inte visar sin tacksamhet till den som hjälper världen, nationen, staden, släkten, familjen och inte ens när hon själv får direkt hjälp. Varje uppriktig människa bör därför undersöka var i denna utveckling hon befinner sig.] 
 
 
 
 
Och hur gästvänlig bör muslimen vara?
 
 
Profeten (s) upplyser:
 
”Den som tror på Allah och den yttersta dagen borde vara gästvänlig mot sina gäster.”  
 
 
Vår älskade profet (s) lärde oss genom sina predikningar och generositet att Allah älskar dem givmilda. Han vill att en muslim ska visa tacksamhet och glädje när han eller hon tar emot gäster. Gäster bör respekteras och välkomnas, i synnerhet när de är främlingar, eller inte har någon familj eller vänner i området.
 
 
Det kan sammanträffa att du får en gäst när du redan har släktingar eller vänner hemma och därför också brist på utrymme; du kanske är oförberedd, eller inte har tillräckligt med mat eller kanske ont om pengar. Under dessa omständigheter bör gästerna som kommer till ditt hem välkomnas, visas respekt och erbjudas mat och dryck som finns tillgängligt. Som värd bör du sitta med dem och vara noga med att visa din uppmärksamhet för att få dem att känna sig bekväma och välkomna.
Profeten (s) har vidare lärt oss hur tron på Gud och domedagen går hand i hand med generösiteten mot mänskligheten. I detta sammanhang förklarar han: ”Sannerligen, den som tror att Allah är generös och skänker skapelsen [dess behov] och belönar dem som är generösa mot sina gäster, bör se efter sina gäster.”
 
 
Gud belönar oss i denna värld så väl som under uppståndelsens dag, eftersom Han är generös och älskar dem generösa och förkastar de snåla.
 
 
 
Fortsättnigen i del 5