Vad är en troendes kännetecken? (Artikelserie: del 3)

Vem är en troende?

 

Profeten (s) sade: ”Den som gläds av att handla gott och är missnöjd med sina dåliga handlingar är en troende.”[1]

Hur glad känner du dig när du ser en fattig behövande människa och hjälper henne med lite pengar? Blir du inte lycklig av att recitera några verser ur den Heliga Koranen vid gryningen?

Du känner säkerligen också ett stort välbehag när du utför något som glädjer dina föräldrar.

Dessa är exempel på goda gärningar som du älskar eftersom du är en troende som känner lyckan av att utföra sådana handlingar och strävar alltid efter att uträtta det goda. 

Tvärtemot detta finner vi känslomässigt störda individer som njuter av att överträda lagar, stjäla och på olika sätt bedra sina medmänniskor. En sådan olycklig människa ger upp de dagliga bönerna utan att känna sig som en syndare eftersom hon har, tack vare syndarna förlorat sitt samvete. Hon fördömer inte sin ansvarslöshet och inte heller har hon några djupare funderingar över orsaken bakom hennes överträdelser. En sådan individ har säkerligen ingen sanningsenlig tro i sitt hjärta.

En sann troende har ett vaket samvete som plågar henne vid överträdelser. Hon skyller inte ifrån sig ansvaret vid begångna brott utan ser sig själv som den ansvarige. Därför ångrar hon sig direkt och omvänder sig alltid till sin Barmhärtige Skapare och frågar om Hans nåd. Hon vänder också sig till de människor som hon har kränkt och ber om deras förlåtelse.

Profeten Muhammed (s) säger: ”Troende är den som känner missnöje över sina onda gärningar.”

Hadithen belyser att en troende är missnöjd med sig själv när hon begår en ond handling och känner en stark avsky mot att återgå till illgärningen.

Den som gillar att göra onda gärningar kan inte vara psykisk frisk. Motsatsen är den som älskar att handla gott, detta visar personens dygdiga natur och kan inte vara annat än en god medmänniska.

Som ett exempel kan vi jämföra flugor med bin. Flugor sprider och bär på bakterier och lever på smuts och döda djur. På detta sätt sprider de sjukdomarna till människor. Därför ser vi att människor ogillar dem och sprejar giftiga ämnen för att döda dem och förhindra spridningen av sjukdomar.[Detta trots att flugor och dess uppgift är till naturens nytta.]

Bin, å andra sidan håller sig till vackra blommor som de samlar nektar och pollen ifrån, något som i biet omvandlas till honung vilket är ett näringsrikt och även botande föda. Därför ser vi att människor gillar, uppföder och skyddar bins liv.

 

 

Sammanfattning

Människor känner sig glada och nöjda av välgörenhet och andra nyttiga handlingar och ogillar onda gärningar som är skadliga. Denna känsla i oss kallas samvete, vilket är en inre kraft som finns hos alla människor.

Islam vill att samvetets kraft skall blomstra i varje individ för att hjälpa oss att utföra goda handlingar och undvika onda gärningar. Målet för varje muslim, inte minst när personen är i ung ålder, är att starta eller ta fart i sin färd mot att vara en sanningsenlig troende.

 

 

 Hur beskriver Koranen de troendes kännetecken?

 

I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtige.

”Sannerligen är de troende lycksaliga, de som är gudfruktiga i sina böner och de som undanber sig lättsinnigt prat och de som skänker allmosa och de som förvarar sina privata delar undantaget för sina fruar eller de som de besitter, då är de inte beskyllda. Men den som söker sig något utöver detta, dessa är överträdarna. Och de som värnar det som de anförtrotts och sina löften, och de som är måna om sina böner, dessa är arvtagarna, de som ärver Paradiset i vilken de är eviga.” Koranen (23:1-11)

Dessa koranverser beskriver de troendes egenskaper:

1.      De är uppriktiga och känner ödmjukhet när de står i bön framför Allah, då söker de Hans nåd och närhet. Deras tankar, sinnen och kropp är fokuserade den Allsmäktige Skaparen. Bönen är därmed den troendes färd mot Gud.

2.      De undviker sällskap som använder svordomar eller annat skadligt prat, eftersom dessa ägnar sig åt meningslösa eller förnedrande konversationer, något som bestrider den troendes karaktär.

3.      Troende betalar allmosa(zakat) till de fattiga och hjälper till att finansiera välgörenhetsprojekt så som skolor, sjukhus, bostäder, moskéer, bibliotek ... etc. så att ingen i ett islamiskt samhälle förblir fattig, olärd, bostadslös eller utan medicinsk vård.

4.      Manliga och kvinnliga troende skyddar sig från att begå förbjudna sexuella handlingar genom giftermål. [Den troende utgår från stabila grunder som garanterar en lycklig och harmonisk familj när han/hon söker/accepterar partner.]

5.      Dessa håller sina löften, sviker aldrig och när någon anförtror dem någon egendom eller någon hemlighet så förråder de inte den som tillförlitar sig på dem. Om folk utser någon troende till domare i någon tvist, avspeglas hans rättvisa i besluten han fattar.

6.      Ett annat uppenbart tecken på en sann troende är engagemanget i de dagliga bönerna. Den som slutar be eller ogillar bönen och betraktar det som en börda bör se över sin tro; då detta är ett tecken på avlägsenhet från Gud, profeterna och även de troende.

Ett samhälle där majoriteten av dess invånare lever ett dygdigt islamiskt liv förtjänar få heta ett islamiskt sådant. I ett sådant samhälle känner sig individerna lyckliga och meningsfulla. Varje invånare/medborgare bär ett ansvar gentemot sina medbröder och -systrar. Alla är redo att bekämpa det politiska, ekonomiska, moraliska och sociala korruptionen varthän den försöker slå rot. Först då lever människan ett tryggt liv där hon försöker fokusera på meningen med sitt liv.

Belöningen för en troende som har dessa egenskaper och kämpar för ett deras medmänniskor skall upprätthålla ett islamisk eller åtminstone moraliskt liv, är ett lyckligt liv i denna värld såväl som i paradiset.

 

 

 

Vad säger profeten om en troende muslims karaktär?

Profeten Muhammed (s) beskriver den troende i sin predikan:

Välsignad är han som tjänar sitt levebröd genom lagliga vägar, han som är god i sitt inre och anständig i sitt yttre. Han tillbringar sitt överskott i välgörenhet, avstår från onödigt prat, människor förväntar ingen ondska från honom. Han är rättvis mot andra individer. Visserligen den som tror på Gud och fruktar Honom, skyddar sig mot det onda i denna värld. ”[2]

Låt oss fundera på betydelser, tankar och instruktioner som dessa tidlösa ord från Guds Sändebud lär oss. Givetvis med syfte att förstå och tillämpa dem i vårt levnadssätt. Profeten Muhammed (s) bland annat genom sitt sätt att leva visade hans sin omvärld ödmjukhet, människokärlek, barmhärtighet, överseende, generositet osv. andra goda moraliska eftertraktade handlingar som han manifesterade under sitt liv. Han offrade sitt och sin avkomma och sina lojala anhängares liv för lära oss ett helt system där vi kan finna vägledning för oss och för våra medmänniskor som islam lär att vi har ett ansvar gentemot.

Visserligen ville Profeten, genom denna predikan, lära oss olika läror. Bland annat följande:

1.      Profeten gratulerar den som försörjer sig genom lagliga medel och utför goda gärningar. Han utlovar att en sådan person lever ett meningsfullt och framgångsrikt liv både i denna så väl som den nästkommande världen. Han vill att vi skall vara uppriktiga i våra arbeten och undvika det som Gud inte tillåter.

2.      Dygdiga människor och en miljö där medborgarna behandlar varandra väl, är en förutsättning för lyckliga individer, familjer och samhälle. De troende uppmanas och förväntas att driva denna heliga kamp för sig och sina medmänniskor. Den som vill förbättra sitt moraliska beteende och därmed förbättra sitt liv, utlovas lycka.

3.      Profeten Muhammed (s) prisar den som inte förhastar sig, den som varken hycklar eller bedrar, etc. En sådan individ har ett rent hjärta som han ständigt håller borta från smuts eller ont som kan krypa in.

4.      Den troende vars karaktär och attribut prisas av Profeten är den som också offrar av sin tid och förmögenhet för välgörenhet. Han gör det inte för något annat än Guds närhet och acceptans.

En troende är den som eftersträvar att försörja sig själv utan att vara beroende av andra. Därför undviker han alltid arbetslöshet, tidsslöseri och allt som förstör hans fokus och tär på hans krafter som han spenderar för att uppnå meningen med livet. Inkomsten använder han sparsamt för sin eller familjens försörjning, samtidigt som han skänker bort en del av sin förmögenhet för att uppnå Guds belåtenhet. Pengar bör aldrig samlas för rikedom utan för att kunna vara till medmänsklighetens tjänst. 

5.      En annan egenskap hos en troende som behagar Gud är sättet att uttrycka sig. Att hålla tungan i styr, avvisa onödiga eller grundlösa påståenden, undvika baktal, inte blanda sig i det som inte angår en, inte provocera fram några fientligheter är bland den troendes självklara karaktärer. En troende säger ingenting som misshagar Gud den Allsmäktige utan uttrycker sig för rådgivning, användbar kunskap och annat gott ändamål där han alltid söker vara korrekt och rättfärdig.

6.      En troende skadar aldrig andra. Folk som lever med en troende förväntar sig aldrig något ont ifrån honom/henne utan endast goda och kärleksfulla handlingar, därför känner de sig trygga och säkra.

Utöver detta är han också rättvis och skyddar andras rättigheter. Detta eftersom han alltid lever med en pliktkänsla gentemot sina medmänniskor, muslimer såväl som icke muslimer.

7.      Utifrån hadithen som citerats ovan förstår vi också att tron på Gud och kärlek till Honom resulterar i en gudfruktighet som hindrar en från synder och onda gärningar. Den gudfruktige sjunker aldrig i världens frestelser tvärtemot människorna som lever enbart för materiella vinster. Istället riktar han sig till livet efter detta och investerar sina rikedomar där. 

[Imam Sadiq(a) lär oss vad vi skall tänka på när vi bedömer en persons tro: ”Gå inte efter personens långa knäfall och nedfall med pannan mot marken, för detta har blivit en vana för honom, han bekymras om han slutar med det. Se däremot hans uppriktighet när han talar och hans tillförlitlighet när han anförtros något.” (لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، ولو تركه لاستوحش لذلك.. ولكن انظروا إلى صدق حديثه، وأداء أمانته)

Det finns många pärlor som läsaren kan hämta från hadithen vilken lär oss att vi alltid skall påminna oss om att bönen vi dagligen uträttar inte endast är kroppsliga rörelser utan är en andlig färd mot Gud. Den som vänder sig till Gud under bönen kommer att ha en själ som älskar sanningen och Guds skapelse. En sådan människa kan därför varken ljuga för eller svika den som förlitar sig på henne.

Budskapet som finns i imamens uttalande är i samklang med andra hadither och koranverser som berör bönen och dess naturliga påverkan på den troende muslimen. En väl omtalad koranvers:

”… Bönen avhåller från oanständighet och styggelse.”(29:45)

En troende är förnuftig och inser att bönen inte är något Gud behöver utan är nödvändig näring som behövs för det andliga livets fotlevnad och utveckling. Bland den andliga utvecklingens första frukter är att bönen börjar hjälpa individen att avhålla sig från det onda och sträva efter det goda.

Dessa egenskaper pryder hängivna personer som känner och älskar Allah väl, fruktar Hans straff och söker Hans närhet. De är lyckliga har en djup insikt om vad världen egentligen är och kan därför inte förvirras av dess lockelser. De har förstått att Gud har skänkt dem instinkten att söka det goda, därför låter de sina rena själar att blomstra genom att ta till sig Skaparens vägledande regler.]

 

 

 

Försättningen i del 4

 

 [1] Bihbodi, s.100

 

[2] Ya'qoobi, vol. II, s.89